Na agendě budou dva legislativní návrhy – návrh směrnice, kterou se mění směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb a návrh nařízení, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení (ES) č. 8987/2009 o prováděcích pravidlech.

V nelegislativní části by se měl schválit návrh Meziinstitucionálního vyhlášení evropského pilíře sociálních práv (EPSP) a připravit jeho autorizaci k podpisu jménem Rady. Principy EPSP by měly být schváleny na summitu v Göteborgu v listopadu 2017. V rámci dalších nelegislativních bodů se bude řešit Evropský semestr, klíčové výzvy k zaměstnanosti a klíčové sociální výzvy, Nová agenda pro dovednosti pro Evropu, Tripartitní sociální summit a Závěry digitálního summitu v Tallinnu.

Nejžhavějším tématem diskuse v Lucemburku bude Evropu rozdělující a již unavující téma vysílání pracovníků umocněné obtížnou dohodou o mobilním balíčku a jeho dopadech na budoucnost mezinárodní silniční dopravy. Jednání velvyslanců v rámci COREPERu I. Dne 10. 10. 2017 nepřineslo očekávaný posun směrem k jednotě členských států o dosažení obecného přístupu v rámci Rady EPSCO. Chleba se ted bude lámat až v Lucemburku. Diskuse se povedou kolem tří klíčových elementů budoucího možného kompromisu – délky trvání dlouhodobého vysílání (24 měsíců) – přechodného období delší než 3 roky – odpovídající garance pro aplikaci směrnice na silniční dopravu.

Pozice podnikatelské komunity

SP ČR jako nejreprezentativnější zástupce podniků a podnikatelů operujících v České republice, resp. na jednotném trhu EU, byl od počátku proti revizi směrnice o vysílání pracovníků, která i po deseti letech naplňuje svůj účel a vyváženě garantuje práva vysílaných pracovníků a práva podniků poskytovat služby přes hranice. Zjištěné nedostatky spojené s nedostatečnou spoluprací členských států, nedostatečnou činnosti inspekce práce, nedostupností aktualizovaných informaci pro vysílající organizace a s nejasnou transparentností definice minimální mzdy, byly odstraněny tzv. prováděcí směrnicí z roku 2014 i relevantními rozsudky ESD. Zaměstnavatelé byly zásadně proti nahrazení institutu „minimální mzdy“ institutem „odměny“ (remuneration), proti omezení délky trvání vysílání a proti opatřením spojená s uplatněním a garancí stejné mzdy za stejnou práci na stejném místě v rámci hodnotových řetězců. Všechna navržená opatření a nemožnost dohody mezi členskými státy přináší pro podnikatele kromě tradičně se zvyšující administrativní a regulatorní zátěže i velkou a dlouho trvající právní nejistotu. Se zveřejněním mobilního balíčku se SP ČR také postavil za všechny řádné a odpovědné silniční dopravce, pro které aplikace ještě přísnějších pravidel směrnice o vysílání pracovníků představuje ztrátu konkurenceschopnosti a v mnoha případech i likvidaci.

Členské státy nyní deklarují, že budou jednat v zájmu kompromisu, SP ČR očekává, že budou jednat hlavně v zájmu podniků a podnikatelů, nositelů tolik potřebného růstu v Evropě a tvůrců pracovních míst.

Vladimíra Drbalová

Zdroj: www.spcr.cz