Podle výzkumu společnosti Moore Global má hybridní způsob práce pozitivní dopad na produktivitu. Shodli se na tom zástupci většiny středně velkých firem v klíčových ekonomikách světa. Podniky proto tuto kombinaci podporují stále častěji.

„Hybridní práce je moderní pracovní model, který kombinuje práci z kanceláře a práci na dálku, většinou z domova. Tento model poskytuje zaměstnancům flexibilitu v tom, kde a někdy i kdy pracují, ale stále udržuje určitou míru fyzické přítomnosti v kanceláři. V posledních letech se stále více rozšiřuje a získává na popularitě,“ upozorňuje partnerka Moore Czech Republic Marcela Hrdá.

Podle průzkumu společnosti Moore Global mezi téměř 2 000 vedoucími pracovníky středně velkých společnosti ve dvanácti klíčových světových ekonomikách se podpora práce z domova zvýšila ve většině odvětví. Výjimkou jsou pohostinství, cestovní ruch a výroba, kde jsou možnosti hybridní práce omezené.

Výzkum se týkal pozic v podnicích, u nichž je tato forma aplikovatelná. Zúčastnili se ho podnikatelé a vlastníci/manažeři středně velkých firem. Ti obvykle požadují, aby vše nové, co aplikují ve svých firmách, mělo trvalý přínos pro vztahy se zaměstnanci a odrazilo se v růstu efektivity a v hospodářském výsledku. Totéž očekávají i od hybridní práce.

Závěry výzkumu společnosti Moore k hybridní práci

 • 77 % firem začalo více podporovat práci na dálku díky pandemii covid-19.
 • hybridní práce má pozitivní dopad na produktivitu u více než 60 procent firem.
 • 68 % podniků začalo v důsledku pandemie více podporovat rozvoj aktivit v oblasti e-commerce
 • práci na dálku podporují více než před pandemií tři čtvrtiny dotázaných společností

 

Největší změnu v ochotě aplikovat práci na dálku zaznamenala odvětví energetiky a veřejných služeb, kde 91 procent organizací vyjádřilo větší podporu tomuto způsobu práce. Dalšími odvětvími se silnou podporou hybridní práce (nad 80 %) byly sektory správy majetku a nemovitostí, IT, automobilový a letecký průmysl, elektrotechnika, účetnictví, finance či poradenství.

Jejich podpora práce na dálku odráží schopnost využívat technologie k tomu, aby umožnily bílým límečkům a týmům zákaznických služeb efektivně vykonávat zaměstnání mimo tradiční místa u kancelářských stolů.

Hlavním přínosem reálné zvýšení produktivity

Více než polovina firem ve všech odvětvích – kromě pohostinství a cestovního ruchu – se domnívá, že hybridní práce pozitivně ovlivnila jejich produktivitu (62 procent). Zjištěné přínosy však do značné míry závisejí na schopnosti odvětví práci na dálku využívat.

„Hybridní způsob práce přináší řadu výhod jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele, včetně větší flexibility, zvýšené produktivity a lepšího vyvážení mezi pracovním a osobním životem. Výzvou však může být udržení firemní kultury, komunikace a spolupráce mezi zaměstnanci, když nejsou vždy fyzicky přítomni v kanceláři. Efektivní implementace hybridního modelu vyžaduje pečlivé plánování, jasné komunikační strategie a vhodné technologické nástroje,“ doplňuje Marcela Hrdá.

Výhody pro zaměstnance

 • Flexibilita: Zaměstnanci mohou lépe sladit pracovní a osobní život. Mohou například snížit dobu strávenou dojížděním a mít více času pro rodinu nebo koníčky.
 • Zvýšená produktivita: Mnoho lidí uvádí, že jsou produktivnější doma, kde jsou méně rušeni než v kanceláři. Růst produktivity ostatně potvrzuje i výzkum společnosti Moore.
 • Lepší vyvážení pracovního a osobního života: Flexibilita v práci na dálku umožňuje lepší vyvážení mezi pracovními povinnostmi a osobním životem.
 • Snížení stresu spojeného s dojížděním a flexibilnější pracovní režim může přispět k lepšímu duševnímu zdraví.

Výhody pro zaměstnavatele

 • Zvýšená produktivita a angažovanost zaměstnanců: Šťastnější zaměstnanci, kteří mají vyváženější pracovní a osobní život, bývají produktivnější a více angažovaní ve své práci.
 • Snížení nákladů: Firmy mohou snížit náklady na kancelářské prostory a související náklady, jako jsou energie a vybavení
 • Atraktivita firmy pro nové talenty: Firmy nabízející hybridní model práce jsou často atraktivnější pro talentované pracovníky, kteří hledají flexibilitu v práci.
 • Podpora diverzity a inkluze: Hybridní pracovní model může být přínosný pro zaměstnance s různými potřebami a životními situacemi, například pro rodiče malých dětí nebo pro osoby se zdravotním postižením.

Zdroj: www.businessinfo.cz