Díky projektům se daří smysluplně pomáhat lidem, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni či ohroženi nebo práci dlouhou dobu nemohou najít. Projekty zároveň pomáhají i z odborného hlediska do budoucnosti, neboť poznatky, metodiky a analýzy využíváme k inovaci i zavedení nových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti“, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Cílem projektu „Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti” byla aktivizace uchazečů o zaměstnání a jejich ochrana před negativními socioekonomickými dopady nezaměstnanosti jejich zařazením na veřejně prospěšné práce či vyhrazená společensky účelná pracovní místa. Mezi nejčastější profese patřily školní dohledová služba, uklízeč/ka veřejných prostranství, prodavač/ka, administrativní pracovníci či recepční. Do projektu se zapojilo více než 100 000 uchazečů.

Projekt „Vzdělávání a dovednosti pro trh práce” cílil na uchazeče o zaměstnání evidované na ÚP ČR. Pomáhal jim zvýšit šance na znovuuplatnění na trhu práce rekvalifikací a poradenskou činností. Mezi nejčastěji realizované rekvalifikační kurzy patřily například řidičské a profesní průkazy, obsluha elektro a motovozíku, nebo obsluha PC a účetnictví. Úspěšnou rekvalifikací prošlo od června 2013 více než 55 000 lidí.

Další z projektů „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců” se zaměřil na zaměstnavatele, kteří mají na trhu práce stabilní pozici a směřují k dalšímu růstu. Zaměstnavatelé, včetně OSVČ, mohli získat příspěvek na zvýšení kompetencí, odborných znalostí a dovedností svých zaměstnanců a na úhradu jejich mzdy po dobu účasti na vzdělávání. Podařilo se tak pomoci 2 853 firmám.

Předmětem projektu „Poradenství a koučink” bylo pilotní ověření inovativního nástroje aktivní politiky zaměstnanosti, a to v šesti okresech s nejvyšší mírou nezaměstnanosti. V rámci poradenství a zprostředkování práce byl zaveden pružnější a individuálnější přístup k uchazečům o zaměstnání. Tento model byl úspěšně využit u 206 uchazečů.

V rámci projektu „Call centrum ÚP ČR” poskytoval ÚP ČR klientům informace ze všech oblastí své působnosti. Kvalifikovaní operátoři, na které se lidé obraceli telefonickou i elektronickou cestou, tak ulehčili práci kolegům na kontaktních pracovištích. Od roku 2005 zodpověděli pracovníci Call centra více než půl milionu dotazů.

Účelem projektu „Systém efektivního řízení lidských zdrojů Úřadu práce ČR” bylo zlepšení stávajícího způsobu vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR. Byla vypracována „Koncepce vzdělávání zaměstnanců ÚP ČR”, zprovozněn nový vzdělávací portál či e-learningové kurzy k prohloubení IT dovedností. Vzdělávání v rámci projektu úspěšně absolvovalo 4 484 lidí.

Smyslem projektu „Metodika individuální a komplexní práce s klienty ÚP ČR” bylo zvýšit kvalitu poskytovaných služeb ÚP ČR tak, aby byly pro klienta srozumitelné a na každém z pracovišť Úřadu práce ČR byla zajištěna standardizovaná kvantita i kvalita. V rámci zvýšení rozsahu činností bylo přijato 204 odborných pracovníků – poradců, kteří mají na starost běžné agendy z úseku zaměstnanosti.

Díky realizaci projektu „Rozvoj služeb v oblasti volných pracovních míst” se podařilo navázat užší vztahy mezi ÚP ČR a zaměstnavateli. Zaměstnanci úřadu proaktivně kontaktují firmy a obce, vyhledávají volné pozice a seznamují potenciální zaměstnavatele s jednotlivými nástroji a opatřeními aktivní politiky zaměstnanosti, jejichž složení vychází z konkrétních potřeb a konkrétního regionu. Výsledkem je mimo jiné vysoký počet volných pracovních míst v databázi ÚP ČR.

Projekt „Evropské služby zaměstnanosti” (EURES) je zaměřen na posílení, rozvoj a modernizaci sítě EURES, která zajišťuje komplexní odborné informace o situaci a možnostech na evropském pracovním trhu. Služby sítě jsou určeny jak uchazečům a zájemcům o práci v zahraničí, tak zaměstnavatelům, odborným partnerům i zaměstnancům ÚP ČR. Díky projektu se v problematice EURES a souvisejících oblastech proškolilo celkem 194 220 osob a zároveň byl posílen realizační tým poskytující informační a poradenské služby na ÚP ČR. V rámci projektu proběhla řada veletrhů práce, regionálních burz práce, poradenských dnů a seminářů či individuálních pohovorů mezi zaměstnavateli a uchazeči o zaměstnání.

V rámci projektu „Předvídání kvalifikačních potřeb” byly vytvořeny základy pro systematické vyhodnocování a předvídání kvalifikačních potřeb v ČR. Cílem je identifikovat hlavní místa nesouladu nabídky a poptávky na trhu práce, který je hlavní příčinou nezaměstnanosti na straně jedné a obtížného obsazování volných pracovních míst na straně druhé.

Úkolem „Studie proveditelnosti nástroje služeb pro domácnost” bylo vytvoření metodiky, jejíž postupy budou v následujícím programovém období vybranými krajskými pobočkami ÚP ČR aplikovány do praxe formou projektů cílených na přímou podporu krátkodobého zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. Dalším krokem bude nastavení parametrů, které zajistí profesionalizaci těchto služeb, ochranu domácnosti a legalizaci výkonu této činnosti.

Na výše uvedené projekty budou ve většině případů navazovat další projekty zaměřené především na podporu zaměstnanosti a vzdělávání. V současné době realizuje Úřad práce ČR na celostátní úrovni tři projekty pod souhrnným názvem ‚Nové pracovní příležitosti’. Jejich cílem je motivovat uchazeče o zaměstnání k aktivnímu přístupu při hledání práce. Mimo jiné prostřednictvím veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst vyhrazených. Na realizaci dalších nových projektů se intenzivně připravujeme,” říká generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.

V programovém období 2014–2020 je v novém Operačním programu Zaměstnanost k dispozici 70 mld. korun. Vedle ÚP ČR může o podporu žádat řada dalších institucí a subjektů přesně specifikovaných v jednotlivých výzvách, které jsou uvedeny na webových stránkách Evropského sociálního fondu – esfcr.cz pod záložkou Výzvy.

Sdělte nám svůj názor pod tímto článkem nebo na Facebooku.

-lhe-