Celý název projektu, který téměř tři roky koordinovala Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmysl a dopravy ČR byl jeho partnerem, zní „Podpora sociálního dialogu se zaměřením na rozvoj a kvalitu služeb sociálních partnerů v regionálních strukturách a regionálních odvětvových svazech ČMKOS a SP ČR“.

Projekt se po třech letech realizace nachází ve svém závěru a to i navzdory faktu, že byl oproti původnímu plánu prodloužen o pět měsíců, tedy do 30. listopadu 2015. Alice Čechová, manažerka projektu za SP ČR k tomu říká: „V průběhu projektu jsme vyhodnocovali, jaké aktivity pomáhají a jaký je o ně zájem. To nás přivedlo na myšlenku uskutečnit ještě 15 kulatých stolů oproti původnímu plánu, připravit elektronickou publikaci o age managementu a prodloužit období, kdy budeme zodpovídat dotazy v online poradně a poskytovat informační servis na stránkách www.SocialniDialog.cz a zorganizovat 4 další setkání zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců na úrovni odvětví.

Cíl projektu pomáhaly naplnit klíčové aktivity

Smyslem projektu bylo zkvalitnit a prohloubit sociální dialog v regionech, s důrazem na odvětvový regionální dialog. V tuto chvíli se můžeme ohlédnout za jednotlivými klíčovými aktivitami projektu a vyhodnotit jejich přínos pro zaměstnance a zaměstnavatele v regionech.

Zaměřeno na společná řešení

Klíčová aktivita s pořadovým číslem jedna byla v tomto ohledu zásadní, jelikož se zaměřila na šíření sociálního dialogu na regionální úrovni. Jejím cílem bylo dosažení samostatné činnosti regionálních zastoupení na tripartitní úrovni. Nedílnou součástí této aktivity byla podpora bipartitního dialogu na úrovni odvětví. Ten byl zajištěn účastí vybraných sociálních partnerů z odvětvových a odborových svazů. Skupinu reprezentuje 5 konzultantů z odborových a 9 konzultantů z odvětvových svazů (např. Odborový svaz KOVO, ECHO, Odborový svaz dopravy, Svaz dopravy ČR, Českomoravská elektrotechnická asociace, Svaz chemického průmyslu, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, SAP a další).

Společná setkání sociálních partnerů probíhala jednou měsíčně v prostorách Svazu průmyslu a dopravy ČR pod vedením manažera odvětvového dialogu. Těmto setkáním předcházelo zpracování dvanácti regionálních analýz sociálního dialogu, které byly rozpracovány do srovnatelné podoby s výstupy SWOT analýzy odvětvového sociálního dialogu. Projednávaná témata vycházela z praxe sociálního dialogu a odrážela aktuální témata týkající se legislativních, ekonomických či sociálních změn, které neustále ovlivňují podnikatelské prostředí a dialog sociálních partnerů. Diskuse konzultantů za odvětvové a odborové svazy se zabývala například těmito tématy: kolektivní vyjednávání, minimální mzda, agenturní zaměstnávání, zrušení karenční doby, zaměstnanecké benefity, podpora zaměstnanosti, vzdělávací systém. I když se u některých diskutovaných témat názory sociálních partnerů zásadně rozcházejí, jejich snahou je najít řešení, které propojí priority zaměstnavatelů a zaměstnanců. Typickým příkladem je problematika postupného zvyšování minimální mzdy.

Výstupem této klíčové aktivity je SWOT analýza bipartitního dialogu na odvětvové úrovni, která napomáhá rozpoznání silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb konceptu šíření sociálního dialogu a nalezení vhodné strategie. K její tvorbě byly využity poznatky ze společných diskusních setkání konzultantů za odvětvové a odborové svazy, kterých se za dobu projektu uskutečnilo 23.

Tato aktivita s sebou nese i určitou přidanou hodnotu. Zástupci odvětvových a odborových svazů, kteří se v rámci aktivity pravidelně scházeli a diskutovali nad konkrétními otázkami sociálního dialogu, se spontánně rozhodli, že se budou v setkávání pokračovat i po skončení projektu.

Pracovní skupiny a kodex spolupráce

Druhá klíčová aktivita s názvem Sociální dialog a pracovní skupiny na regionální úrovni podpořila setkávání ad hoc týmů v regionech, které operativně řeší aktuální problémy a situace v různých oblastech zájmu pro daný region. V rámci klíčové aktivity proběhlo 30 setkání, kterých se účastnili zástupci odborů, zaměstnavatelů a veřejné správy. Témata setkání vycházela z aktuální situace v regionech.

Výstupem aktivity je dokument definující obecné zásady pro činnost sociálních partnerů pod názvem “Regionální kodex spolupráce mezi sociálními partnery“. Kodex je sestaven jako soubor podkladů, obecných i konstruktivních pravidel a doporučení pro zástupce organizace zaměstnavatelů a odborové organizace působící v regionech.

Vzdělávání je klíčem úspěchu

Cílem třetí klíčové aktivity bylo připravit účastníky sociálního dialogu prostřednictvím vzdělávacích aktivit na aplikaci sociálního dialogu do praxe.

Pro zaměstnance a zaměstnavatele v regionech zorganizovala regionální zastoupení SP ČR a ČMKOS 140 seminářů na zajímavá témata z oblasti pracovněprávních vztahů, měkkých dovedností, rozvoje lidských zdrojů, ekonomiky podniku nebo BOZP. Semináře navštívilo více než 2500 účastníků. „Všechny tyto akce pro nás byly velmi přínosné svým obsahem. Informace a poznatky, které jsme v rámci projektu získali, jsou pro nás velmi cenné a přispěly k rozvoji našich pracovníků. Veškeré výše zmíněné akce byly velmi profesionální a na vysoké úrovni. Odbornost jednotlivých školitelů, stejně jako schopnost předat informace tak, aby byly velmi dobře pochopitelné i pro laiky či „začátečníky” v oboru, byla vždy velmi vysoká.“, hodnotí projektové vzdělávací akce Lucie Minaříková ze společnosti Johson controls.

Marie Paculová oceňuje, že se jako zástupce společnosti Retigo s.r.o. mohla zúčastnit semináře k tématu argumentace v sociálním dialogu. „Výborné téma k rozšíření komunikační dovednosti, procvičení způsobů jednání, argumentování a uvědomění si jak říci, co je podstatné a jestli je sdělení dobře pochopeno druhou stranou.

K čemu může sloužit sociální dialog

Čtvrtá klíčová aktivita se zaměřila na propagaci sociálního dialogu a upevnění pozice sociálních partnerů v rámci podnikatelského prostředí nebo trhu práce. K pravidelné prezentaci sociálních partnerů v regionech docházelo díky kulatým stolům, které organizovala regionální zastoupení SP ČR a regionální konzultanti ČMKOS. Na těchto setkáních spolu diskutovali a vyměňovali své zkušenosti zástupci zaměstnavatelů, zaměstnanců s odborníky na projednávaná témata, zástupci krajských samospráv či jiných institucí vstupujících do sociálního dialogu v regionu. Za dobu trvání projektu se uskutečnilo 74 kulatých stolů, na kterých se řešila témata jako odškodňování pracovních úrazů, rozvoj lidských zdrojů v krajích, využití potenciálu starších pracovníků, šikana na pracovišti, agenturní zaměstnávání nebo exekuce zaměstnanců. Kulaté stoly představují praktickou ukázku fungování sociálního dialogu a zároveň slouží jako zpětná vazba pro sociální dialog na regionální i národní úrovni přenosem informací od jednotlivých firem a zaměstnanců.

Blanka Tomáštíková ze společnosti Magneton si spolupráci v rámci projektu také pochvaluje: „Chtěla bych poděkovat za možnost setkávat se na zajímavých kulatých stolech, rozšířit si povědomí o nových oblastech, ať už je to age management nebo CSR a také v nemalé míře za úsporu finančních nákladů za ně.

Plošnou formu prezentace představoval webový portál www.SocialniDialog.cz, který každodenně přinášel svým čtenářům aktuální informace o sociálním dialogu, zpravodajství z oblasti trhu práce, sociální a hospodářské politiky nebo kalendář zajímavých akcí.

K šíření informací na zajímavá témata z oblasti sociálního dialogu pomohl i bulletin vydávaný v elektronické podobě jednou za čtvrt roku.

V rámci aktivity vznikla brožura k problematice age managementu se zaměřením na starší pracovníky.

Dobrá rada nad zlato

Velmi důležitou a z hlediska přínosů stěžejní aktivitou projektu bylo bezesporu poradenství. V často spletitých vztazích zaměstnavatel-zaměstnanec a ve složitém legislativním prostředí znamenají poradenské služby cennou pomoc. Odbory poskytovaly poradenské služby prostřednictvím specializovaných právníků osobním kontaktem, on-line a poradenstvím po telefonu. Díky těmto aktivitám se dostalo pomoci více než 6000 klientům.

SP ČR poskytoval poradenstv zejménaí prostřednictvím on-line poradny na webu socialnidialog.cz. Za dobu trvání projektu bylo zodpovězeno přes 260 dotazů.

Co nás čeká dál

Jelikož byl projekt se všemi jeho aktivitami pro jejich účastníky skutečně přínosný, nabízí se otázka, co se bude dít dál. Odpověď nastínila Alice Čechová, projektová manažerka SP ČR: “V tuto chvíli je připraveno pokračování projektu, a pokud vše půjde podle plánu, od nového roku se začne s jeho realizací. SP ČR opět ve spolupráci s ČMKOS naváže na osvědčené aktivity a nově se ještě více zaměří propojení jednotlivých úrovní sociálního dialogu – národní, odvětvovou a regionální”.

-lhe-