SP ČR ve spolupráci ČMKOS si tentokrát stanovili za cíl zkvalitnit spolupráci sociálních partnerů a jejich členských základen, která přispěje ke zlepšení vzájemné výměny informací mezi sociálními partnery a jejich členskými základnami a také mezi samotnými sociálními partnery a dalšími subjekty sociálního dialogu. Jak již sám název napovídá, má dojít k většímu provázání národní, odvětvové a regionální úrovně sociálního dialogu. Více k projektu zde…

Klíčové aktivity naplňují projektové cíle

Projekt, pro který se vžila zkratka „NORD“, se chýlí ke svému konci. Můžeme se tedy ohlédnout za jednotlivými klíčovými aktivitami a vyhodnotit jejich přínos pro cílovou skupinu.

Každá klíčová aktivita je charakterizována jednou zásadní činností. V případě první klíčové aktivity to byla komunikace, druhá klíčová aktivita se věnovala analýzám a třetí síťování sociálních partnerů. Je důležité zmínit, že do každé klíčové aktivity vstupoval Svaz průmyslu i partner projektu, Českomoravská konfederace odborových svazů.

Základem je komunikace

První klíčová aktivita nese název Získávání zpětné vazby a komunikace s cílovou skupinou. Náplní této aktivity je komunikace s cílovou skupinou. Ta se uskutečňovala různými způsoby, od osobních jednání, přes dotazníková šetření na konkrétní téma, tvorbu publikací až po diskusní fóra v regionech.

Podstatnou roli v realizaci projektu NORD zaujímají regionální zastoupení SP ČR. Kontaktní místa v regionech byla zřízena za účelem poskytování informací a konzultací z oblasti sociálního dialogu, aktualit a pořádaných akcí pro danou cílovou skupinu.

Jednou ze zásadních činností byla bipartitní jednání na úrovni odvětví, která se osvědčila již v předcházejícím projektu Regiony v centru dění. Jedná se ve své podstatě o platformou pro projednávání aktuálních témat mezi zástupci zaměstnavatelů a zástupci zaměstnanců na odvětvové úrovni. Jednání 11 zástupců odvětvových svazů (např. Svaz dopravy ČR, Svaz chemického průmyslu, Český svaz zaměstnavatelů v energetice, SAP) a 6 odborových konzultantů (např. Odborový svaz KOVO, ECHO, Odborový svaz dopravy, Odborový svaz pracovníků obchodu) se konala v pravidelných měsíčních intervalech po celou dobu realizace projektu a proběhlo 35 setkání.

Další z komunikačních aktivit zaměřujících se na získávání zpětné vazby byly expertní pracovní týmy a pracovní skupiny. Během trvání projektu byly ustaveny expertní týmy pro: právo (9 setkání) a zaměstnanost (4 setkání) a pracovní skupiny pro: ochranu osobních údajů, pracovnělékařské služby, zákoník práce, veřejné zakázky, agenturní zaměstnávání, cizinci a trh práce, minimální mzdu, zaměstnávání odsouzených (celkem 27 setkání pracovních skupin).

Jednou z pravidelných aktivit předávání aktuálních informací cílové skupině byl i Zpravodaj sociálního dialogu, díky němuž mohl projektový tým zprostředkovávat právě řešená témata. Za dobu trvání projektu vyšlo 10 čísel elektronického bulletinu, který čtenářům představil např. zaměstnávání cizinců v Režimu Ukrajina, zaměstnávání odsouzených osob, pracovnělékařské služby, GDPR a další. Všechna vydání Zpravodaje sociálního dialogu jsou k dispozici zde. Webový portál www.SocialniDialog.cz přinášel čtenářům denní zpravodajství z oblasti sociálního dialogu.

Další elektronický zpravodaj se zaměřil na informace z regionů. Krajský informační servis („KIS“) přinášel každého čtvrt roku cílové skupině informace z regionálního dění v jednotlivých krajích České republiky.

Během projektu vznikly také 3 tištěné publikace. První z nich popisuje fungování Svazu průmyslu a dopravy ČR – “Připojte se k nám! Svaz průmyslu a dopravy ČR” Českomoravskou konfederaci odborových svazů přiblíží sbírka “Odbory vždy na vaší straně.

Spokojený zaměstnanec, spokojený zaměstnavatel” zní název publikace, která čtenářům přinesla 12 příkladů z dobré praxe firem, jež se mohou stát inspirací pro další podniky. Stejnojmenná projektová konference, která se uskutečnila 5. prosince 2018, představila několik z těchto zajímavých příběhů a zaměřila se i na trendy současného trhu práce v ČR.

Diskusní fórum je platformou pro vzájemnou výměnu názorů a zkušeností cílové skupiny a zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců. Regionální zastoupení SP ČR uspořádala v regionech za dobu trvání projektu 94 diskusních fór pro téměř 3000 účastníků (společně s kulatými stoly). Opět se věnovala tématům jako je Režim Ukrajina, zaměstnávání cizinců, ochrana osobních údajů, odškodňování pracovních úrazů, srážky ze mzdy nebo exekuce a osobní bankrot.

Alice Čechová, hlavní manažerka projektu NORD uvádí: „V projektu jsme si vytyčili celkem ambiciózní plán uskutečnit po celé ČR více než 160 diskusních fór a kulatých stolů. Toho se nám podařilo dosáhnout, doposud se jich zúčastnilo téměř 3 tisíce osob a v příštím roce připravíme ještě pár akcí navíc.“

Velmi důležitou aktivitou z hlediska přínosů pro cílovou skupinu bylo poradenství. V často spletitých vztazích zaměstnavatel-zaměstnanec a ve složitém legislativním prostředí znamenají poradenské služby cennou pomoc. SP ČR poskytoval poradenství prostřednictvím on-line poradny na webu socialnidialog.cz. Za dobu trvání projektu bylo zodpovězeno 360 dotazů.

Analýzy jako podklad pro argumentaci sociálních partnerů

Sociální partneři se pravidelně účastní jednání s vládou ČR nebo s jednotlivými ministerstvy. Pro svá jednání potřebují argumentační podklady vycházející z praktických zkušeností firem. Pro tyto účely byly v rámci projektu NORD zpracovány odborné posudky zaměřené na dílčí problémy a rozsáhlejší analýzy pro řešení komplexnějších problémů. Tyto činnosti spadaly pod klíčovou aktivitu č. 2 s názvem Rozvoj analytické a odborné kapacity.

„Díky projektu jsme mohli nechat zpracovat analýzy a odborné posudky, které napomohly k projednání řešených témat v našich expertních týmech a pracovních skupinách. Byly podpůrnými materiály pro jednání na krajské, odvětvové i národní úrovni sociálního dialogu“, vysvětluje Alice Čechová.

Bylo zpracováno 10 odborných posudků na aktuálně řešené problémy jako je např. posouzení novelizované úpravy pracovnělékařských služeb z pohledu praxe, nová právní úprava zadávání veřejných zakázek, shrnutí problematiky zaměstnávání cizinců. V průběhu projektu bylo vytvořeno celkem 11 analýz – 4 tematické a 7 regionálních. Všechny analýzy, které vznikly v rámci projektu NORD jsou uveřejněny a volně ke stažení na stránkách www.socialnidialog.cz

Tematické analýzy

 • Analýza úrovně mezd v ČR
 • Komparativní analýza konta pracovní doby a obdobných flexibilních způsobů rozvržení pracovní doby s vybranými evropskými úpravami
 • Revize stávajícího neudržitelného systému financování vodního hospodářství v ČR – vypracování možných variantních řešení a predikce vývoje při současném stavu financování i vyhodnocení situací v závislosti na uplatnění navrhovaných opatření
 • Analýza vnímání SP ČR a ČMKOS jako hlavních střešních organizací a nositelů sociálního dialogu v ČR

Regionální analýzy

 • Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni základních škol – Jihomoravský kraj a Ústecký kraj
 • Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Moravskoslezském kraji/školní rok 2017/2018
 • Výzkum vývoje profesní orientace žáků středních škol v Olomouckém kraji/školní rok 2017/2018
 • Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni ZŠ – Karlovarský kraj
 • Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni ZŠ – Jihočeský kraj
 • Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni ZŠ – kraj Vysočina
 • Analýza bariér vstupu žáků základních škol a osmiletých gymnázií do odborného vzdělávání – Plzeňský kraj

Síťování sociálních partnerů na regionální úrovni

Třetí klíčová aktivita se zaměřila na vytváření a prohlubování spolupráce sociálních partnerů a s dalšími aktéry sociálního dialogu v regionu. Důraz byl kladen zejména na vytváření tzv. nových účelových partnerství. Účelovým partnerstvím se rozumí „dohoda dvou či více partnerů, kterou uzavřeli za účelem dosažení společného cíle. Dohoda obsahuje specifikaci aktivit, které mají k dosažení cíle vést a k jejichž realizaci se partneři zavazují“. Zástupci SP ČR projednávají v rámci sociálního dialogu oblasti a témata, která jsou v regionu aktuální, na jejichž řešení a posunu se lze společnými silami podílet, a ve kterých může být účelové partnerství vhodným řešením.

K podpoře síťování sociálních partnerů přispěly i kulaté stoly, které realizovala regionální zastoupení SP ČR. Tyto akce sloužily zejména jako setkávání aktérů regionálních sektorových dohod. Celkem se jich za dobu trvání projektu uspořádalo 69.

„Jsem také ráda za partnerství, která se podařilo v regionech dojednat a rozvíjet, ať už se jednalo o stávající regionální sektorové dohody nebo nová partnerství. Byli jsme aktivní v krajských tripartitách“, říka hlavní manažerka projektu NORD.

14 nových účelových partnerství a regionální sektorová dohoda
 1. Regionální sektorová dohoda Ústeckého kraje v oblasti autodopravy, výchovy a vzdělávání profesionálních řidičů nákladní a autobusové dopravy
 2. Smlouva o spolupráci – Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce Plzeňský kraj
 3. Dohoda o spolupráci – Poradní sbor Oblastního inspektorátu práce Jihočeský kraj
 4. Dohoda o spolupráci mezi Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou (ČNOPK), Svazem průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR) a JCI West Bohemia, z.s. (JCI WB)
 5. Smlouva o vytvoření účelového partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje
 6. Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Fondem dalšího vzdělávání
 7. Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest v Ústeckém kraji
 8. Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR, Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a ČMKOS v Královéhradeckém kraji
 9. Smlouva o spolupráci mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a ČMKOS v Libereckém kraji
 10. Smlouva o vytvoření účelového partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Bridge Academy, z.s.
 11. Smlouva o vytvoření účelového partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Okresní hospodářskou komorou Jihlava
 12. Smlouva o vytvoření účelového partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Střední školou stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
 13. Smlouva o vytvoření účelového partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Městem Chrudim
 14. Smlouva o vytvoření účelového partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Krajskou hospodářskou komorou Olomouckého kraje
 15. Smlouva o vytvoření účelového partnerství mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Světem techniky, Dolní oblast Vítkovice

Jak pomáháme v praxi

Svaz průmyslu a dopravy ČR řeší pomocí projektu NORD praktické a legislativní problémy zaměstnavatelů. V rámci projektových aktivit byly řešeny praktické otázky a problémy firem. Poznatky z diskuzních setkání se zástupci zaměstnavatelů v regionech byly využity například k argumentaci proti přijetí novely zákoníku práce v navržené podobě či k úpravě agenturního zaměstnávání.

V současné době se firmy potýkají s nedostatkem nízko kvalifikované pracovní síly, proto se začaly zajímat i o zaměstnávání odsouzených ve výkonu a po výkonu trestu. Díky aktivní spolupráci s GŘ Vězeňské služby ČR, došlo v rámci projektu k zrealizování workshopů a diskuzních fór přímo na půdě věznic, kde si firmy mohly prohlédnout využitelné výrobní prostory a seznámit se s praktickou možností zaměstnávání odsouzených. Více o využití jednotlivých témat řešených projektem NORD v praxi si můžete přečíst ZDE.

Ještě nekončíme

Projekt NORD sice po třech letech končí, ale pro velký zájem o některé jeho aktivity, budou vybrané činnosti prodlouženy na několik následujících měsíců. Co se bude dít? Jsou naplánovány dvě regionální analýzy a jedna tematická. Regionální zastoupení Svazu průmyslu budou i nadále poskytovat své služby v kontaktních místech v regionech, bude zorganizováno dalších 6 kulatých stolů. I nadále bude moct zasílat dotazy do online poradny na webu Sociálního dialogu. Setkávat se budete i s dennímm zpravodajstvím z oblasti sociálního dialogu na webových stránkách.

-lhe-