I přes obtíže a omezení způsobené pandemií koronaviru fungovaly všechny programy ekonomické migrace a pomohly řadě podnikatelů řešit nelehkou situaci. „Ukazuje se, že programy ekonomické migrace s jasně nastavenými kritérii a transparentním procesem získávání pobytových oprávněních byly jednoznačně krokem správným směrem,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává:

„Význam programů je navíc podtržen současnou situací, kdy programy představují jediný způsob, jak české firmy mohou získat kvalifikované zaměstnance ze třetích zemí na dlouhodobější pracovní vztah.“

Vládní programy ekonomické migrace, které byly spuštěny od 1. září 2019, fungovaly ještě v první třetině roku 2020 bez jakýchkoliv omezení. To se změnilo s pandemií koronaviru, kdy v návaznosti na zákaz cestování do ČR a pozastavení přijímání žádostí o pobytová oprávnění na zastupitelských úřadech ČR došlo 12. března 2020 k pozastavení všech tří programů.

Mezi priority Ministerstva průmyslu a obchodu kromě okamžité pomoci podnikatelům, kteří potřebovali pomoc se zajištěním služebních cest zásadních obchodních partnerů a pracovníků kritické infrastruktury, patřilo i co nejrychlejší obnovení fungování programů ekonomické migrace, a to alespoň v omezené míře. K opětovnému spuštění tak docházelo postupně v souladu s rozhodnutími vlády a následně ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, doporučeními Evropské komise a s ohledem na epidemickou situaci.

Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec byly v plném rozsahu obnoveny k 25. květnu 2020. Program kvalifikovaný zaměstnanec byl v plné šíři obnoven k 15. červnu 2020 s tím, že působnost byla limitována na země, v nichž situace umožňovala náběr žádostí na zastupitelských úřadech ČR (například na zastupitelských úřadech v Bělehradě, Kišiněvě nebo generálním konzulátu ve Lvově). K 3. srpnu 2020 byl následně obnoven provoz na většině zastupitelských úřadů ČR.

Od srpna bylo tedy obnoveno fungování všech tří programů ekonomické migrace, i když i později docházelo k pozastavení náběru žádostí o pobytová oprávnění na některých zastupitelských úřadech kvůli zhoršené epidemiologické situace v dané zemi (například ke konci roku v Mongolsku).

Větší zájem než v roce 2019

Co se týče Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, tak i přesto, že fungovaly necelých 10 měsíců, byl o ně větší zájem než v roce 2019. Konkrétně v rámci Programu klíčový a vědecký personál bylo zařazeno víc než 1 300 zahraničních pracovníků včetně rodinných příslušníků (v roce 2019 od září do prosince se jednalo o 360 pracovníků) pro 178 společností, přičemž tito pracovníci nejčastěji pocházeli z Ruska, Japonska, Ukrajiny, Turecka či Indie. Největší zájem byl o řídící pracovníky, IT specialisty, specialisty v oblasti marketingu, účetní a auditory, právníky, ale také o výzkumné pracovníky nebo novináře.

V případě Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec bylo zařazeno víc než 710 pracovníků včetně rodinných příslušníků (v roce 2019 od září do prosince se jednalo o 273 pracovníků) pro 174 společností, přičemž mezi nejčastější zdrojové země patřily Ukrajina, Rusko, Indie, Vietnam a Bělorusko. Největší zájem byl o pracovníky v IT oborech, ale také o zdravotníky, manažery a techniky.

U Programu kvalifikovaný zaměstnanec měla na zastavování a obnovování příjmu žádostí o pobytová oprávnění, a tedy čerpání kvót pro jednotlivé země, vliv epidemická situace v dané zemi. Z celkových dat za rok 2020 vyplývá, že i přes výrazná omezení v roce 2020 se u většiny zemí vyčerpalo průměrně 50 % roční kvóty (Bělorusko, Filipíny, Mongolsko, Srbsko a Černá hora a Ukrajina). U Indie se podařilo vyčerpat kvůli epidemické situaci jen něco kolem 33 % roční kvóty, zatímco u Kazachstánu a Moldávie čerpání roční kvóty dosáhlo cca 75 %

„Pro české firmy bylo klíčové obnovení fungování Programu kvalifikovaný zaměstnanec na Ukrajině s roční kvótou 40 000 žádostí. Zvýšený zájem jsme zaznamenali také o zaměstnance z Kazachstánu a Moldavska, a to vedle Mongolska a Filipín, které spolu s Ukrajinou tvoří hlavní zdrojové země pracovní síly, na které je program zaměřen,“ doplňuje náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Nejčastější otázky spojené se zaměstnáváním cizinců v době koronavirové krize

Do roku 2021 vstoupily všechny programy ekonomické migrace plně funkční s tím, že v případě vysoce kvalifikovaných a klíčových pracovníků došlo u zemí, u nichž byla stanovena roční kvóta pro zaměstnanecké karty, na základě nařízení vlády č. 556/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., ke zvýšení roční kvóty. Ve většině případů se kvóta navýšila ze 30 na 60 zaměstnaneckých karet ročně, kdy pro řadu zastupitelských úřadů programy nejsou zakvótovány vůbec. U Programu kvalifikovaný zaměstnanec se u Filipín a Běloruska navýšila roční kvóta pro zaměstnanecké karty na 2 000, resp. 1 900 zaměstnaneckých karet ročně.

Navýšení se bude realizovat od letošního března. „Na základě získaných zkušeností také aktuálně pracujeme s dalšími resorty na úpravě programů zaměřených na vysoce kvalifikované zaměstnance, které bychom chtěli v souladu s Inovační strategií ještě více zpřístupnit například start-upům,“ uzavírá vicepremiér Karel Havlíček.

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz