Toto osvědčení vlastní tedy již 15 let, byly u zrodu programu „Bezpečný podnik“ a jeho principy nepřetržitě naplňují a přispívají ke zvyšování jeho prestiže.

Osvědčení se uděluje každý rok, a to společnostem, které splnily podmínky programu. Program „Bezpečný podnik“ je organizátora programu, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jedním ze způsobů, jak implementovat systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci do celkového managementu a dosáhnout tak vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví. Zlepšování pracovních podmínek a pracovního prostředí je jednou ze základních priorit Evropské unie. Ministerstvo uvedlo, že jde o nepřetržitý proces, který musí mimo jiné reagovat na zcela nová rizika, která vznikají v návaznosti na měnící se hospodářské, sociální a demografické podmínky Evropy a na podmínky práce, které výrazně ovlivňuje uplatňování nových technologií. „Bezpečný podnik“ je efektivním systémovým nástrojem, který přispívá k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, k vyšší kultuře bezpečnosti práce, k lepší pracovní pohodě, k vyšší produktivitě práce a v neposlední řadě i k vyšší konkurenceschopnosti právního subjektu. Systémový přístup k řízení bezpečnosti práce umožňuje managementu právních subjektů preventivními opatřeními předcházet negativním dopadům rizik, a tím předcházet i ekonomickým ztrátám. Program „Bezpečný podnik“ dále přispívá k pozitivním změnám v postojích zaměstnavatelů i zaměstnanců, a to ve smyslu posilování jejich odpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví těch, kteří mohou být jimi vykonávanou prací ohroženi, včetně veřejnosti v okolí právního subjektu a životního prostředí. Účast zaměstnanců na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je důležitým prostředkem pro prevenci rizik na pracovištích.

V České republice se nyní prokazuje platným osvědčením “Bezpečný podnik” 65 společností. Shodně pro ně platí, že změnami v přístupu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pomáhají zvyšovat kvalitu pracovního života a vlastní firemní kulturu.

-red-