Ministerstvo zahraničí také zpracovalo interaktivní mapu, kde lze najít důležité informace o podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí světa a pro návrat z nich. Mapa je průběžně aktualizována podle vývoje pandemie koronaviru.

Aktuálně obecně platí volný pohyb osob mezi Českou republikou a zeměmi označenými jako státy s nízkým rizikem nákazy (tzv. „zelené země“). Je-li země současně označená *, musí však i cizinci z těchto zemí předkládat při příjezdu do ČR negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2, než mohou vstoupit na pracoviště zaměstnavatele/uživatele, a podrobit se následně na vlastní náklady ještě druhému testu po 14-ti dnech pobytu na území ČR (s výjimkou pracovníků mezinárodní dopravy).

Z dalších zemí, tedy neuvedených na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy, je možné do ČR přijet pouze z vymezených důvodů a žádosti o víza, přechodné či trvalé pobyty zastupitelské úřady ČR v těchto zemích přijímají a vstupní víza vydávají pouze za vymezenými účely – v oblasti ekonomické migrace je to v rámci Programů ekonomické migrace v plném rozsahu, víz za účelem sezónního zaměstnání, krátkodobých víz za účelem zaměstnání z Ukrajiny v rámci stanovené kvóty, z jiných zemí pouze v potravinářské výrobě, ve zdravotnictví nebo sociálních službách, mimořádných pracovních víz, krátkodobých víz pro pracovníky servisu kritické infrastruktury a pro vědecké, klíčové a vysoce kvalifikované pracovníky za splnění podmínek Programu klíčový a vědecký personál a Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec – a pouze, pokud to aktuální opatření v dané zemi dovolují.

Cizinci (ale i občané ČR) přijíždějící do ČR poté, co v posledních 14 dnech pobývali min. 12 hodin na území jiných než „zelených“ zemí, jsou obecně povinni se nahlásit příslušné KHS a buď se nechat otestovat a nejpozději do 72 hodin předložit KHS negativní výsledek RT-PCR testu na koronavirus nebo jít do karantény; KHS může určit jiná opatření. Výjimku mají i v tomto případě zejména pracovníci mezinárodní dopravy.

Až do předložení výsledku testu, ukončení karanténních opatření, popř. u kratších pobytů po celou dobu pobytu v ČR musejí všechny takové osoby nosit roušku nebo jiný ochranný prostředek dýchacích cest a současně dodržovat omezení pohybu na území ČR, s výjimkou cest do a ze zaměstnání/k výkonu podnikatelské či obdobné činnosti a dalších nezbytně nutných cest (k základním nákupům, k vyřízení neodkladných úředních záležitostí, k lékaři apod.).

Z pohledu zaměstnavatelů, popř. dalších subjektů přijímajících cizince k výkonu ekonomické činnosti, jsou zásadní mj. následující povinnosti (aktuálně opatření MZd účinné od 25.8.2020):

  • zajistit přijíždějícím cizincům ubytování po celou dobu jejich pobytu v ČR (včetně místa pobytu pro případnou karanténu), zdravotní péči po celou dobu jejich pobytu na území ČR, jakož i návrat do země původu v případě skončení pobytu v ČR (podrobněji vizte čl I.5 aktuálního opatření). Potvrzení obsahující tyto závazky je požadováno při podání žádosti o pobytové oprávnění popř. nejpozději před vyznačení víza na příslušném zastupitelském úřadu; změní-li cizinec působiště v ČR, tyto závazky přecházejí na nový subjekt, u kterého cizinec působí (podrobněji vizte čl. III.3 aktuálního opatření);
  • zamezit vstupu občanů zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy (nebo občanů jiných zemí přijíždějících do ČR poté, co v zemi neuvedené na tomto seznamu pobývali déle než 12 hodin za posledních 14 dnů) na pracoviště anebo do provozoven zaměstnavatele, dokud po příjezdu do ČR nepředloží negativní RT-PCR test na koronavirus provedený v ČR (podrobněji vizte čl. I.11 aktuálního opatření); zpravidla to bude opět zaměstnavatel, který bude asistovat těmto pracovníkům se splněním jejich povinnosti absolvovat po 14 dnech od vstupu na území ČR druhý RT-PCR test na koronavirus (podrobněji vizte čl. I.13 aktuálního opatření).

Zdroj: www.spcr.cz