Nyní nastala doba podělit se s Vámi o praktické výstupy a výsledky nastavené cesty k získání obecně uznatelných kvalifikací pomocí dalšího vzdělávání. Z našeho pohledu považujeme za důležité sledované indikátory vyjadřující úspěšnost systému, zejména počet vykonaných zkoušek a počet udělených autorizací k již schváleným dílčím kvalifikacím, tj. jinak řečeno pokrytí dílčích kvalifikací Autorizovanými osobami (zkoušejícími).

Počty dílčích kavlifikaci, autorizovaných osob a realizovaných zkoušek (k 31.8. 2011)

Dle našeho názoru je v zájmu všech zaměstnavatelů spolupracovat nebo alespoň podporovat vytváření systému celoživotního učení. Chtěli bychom znovu apelovat na členská sdružení a firmy Svazu průmyslu a dopravy ČR, které víceméně neúspěšně hledají a požadují kvalifikované zaměstnance v technických oborech, a to zejména v kvalifikačním stupni 3 – vyučení, aby se zapojili do práce na klíčových, prioritních standardech povolání a logo_NSPkvalifikací. Zapojit se můžete buď jako členové pracovních skupin, případně jako tzv. stvrzovatelé – oponenti již zpracovaných návrhů standardů pracovními skupinami. Vzhledem k tomu, že již více než 15.000 občanů naší republiky získalo kvalifikaci dle zákona č. 179/2006 Sb., začíná být aktuální v případě hledání zaměstnance a stanovení podmínek výběrového řízení uvádět požadavek v obou alternativách dosažené kvalifikace, tzn. v počátečním i dalším vzdělávání.

Svaz průmyslu a dopravy ČR jako zástupce zaměstnavatelů považuje tento systém za zásadní řešení disproporcí trhu práce, neboť vzhledem k negativním vlivům demografického vývoje a zvyšujícímu se počtu odcházejících do penze nám počáteční vzdělávání není schopno zabezpečit ani náhradu za tyto pracovníky a cesta dalšího vzdělávání k dosažení kvalifikace pomůže tyto chybějící kapacity doplnit.

Více informací naleznete na webových stránkách www.narodni-kvalifikace.cz, kde jsou uvedeny všechny již schválené kvalifikace a podmínky pro zadávání požadavků, případně na www.nskonline.cz. Podrobnosti o Národní soustavě povolání se dozvíte na www.nsp.cz.

Ing. Bohumil Mužík

Sekce regionálních zastoupení a RLZ

esf_eu_oplzz_podpora-01