Kdy může podnikatel zaměstnat cizince?
Aby byl zaměstnavatel oprávněn cizince zaměstnat, vyžaduje zákon č. 435/2004 Sb., neboli Zákon o zaměstnanosti v § 89 splnění některé z následujících podmínek:

  • cizinec je držitelem platné zaměstnanecké karty, nebo
  • cizinec je držitelem karty vnitropodnikového převedeného zaměstnance, nebo
  • cizinec je držitelem modré karty, nebo
  • cizinec má platné oprávnění k pobytu na území ČR a bylo mu krajskou pobočkou Úřadu práce vydáno platné povolení k zaměstnání. 

Zároveň je pro zaměstnavatele nutné s daným cizincem písemně uzavřít pracovní smlouvu či dohodu o pracovní činnosti, popřípadě smlouvu o smlouvě budoucí, z níž vyplývá závazek některou z uvedených smluv uzavřít.

Zaměstnávání občanů EU/EHP a Švýcarska

Osoby, jež jsou občany států EU/EHP či Švýcarska, včetně rodinných příslušníků těchto občanů, mají z hlediska Zákona o zaměstnanosti stejné právní postavení jako občané České republiky. Pro tyto osoby tedy neplatí povinnost mít na území České republiky platné povolení k zaměstnání, modrou kartu či zaměstnaneckou kartu. Specifický požadavek však platí pro rodinné příslušníky občanů EU, kteří by sami občany EU nebyli, neboť ti musí pro účely zaměstnání doložit povolení k přechodnému pobytu (takzvaná pobytová karta rodinného příslušníka občana EU).

Rozsah a podmínky povolení k zaměstnání

Pro příslušníky třetích zemí naopak platí povinnost mít pro účely zaměstnání příslušné platné povolení. Níže si detailně přiblížíme rozdíly jednotlivých povolení včetně specifických povinností zaměstnavatele. 

Zaměstnanecká karta

Zaměstnanecká karta (dříve zelená karta) je v Zákoně o pobytu cizinců definována jako povolení k dlouhodobému pobytu, které cizinci umožňuje pobývat na území České republiky po dobu delší jak 3 měsíce a zároveň jej opravňuje k výkonu zaměstnání na tomto území. Jedná se tedy o povolení, které v sobě zahrnuje jak samotný pobyt, tak i výkon zaměstnanecké činnosti.

Zaměstnanecká karta se vydává přímo na pracovní pozici, o níž se cizinec uchází, popřípadě pracovní pozici, ke které udělilo Ministerstvo vnitra souhlas (v případě změny pracovní pozice či změny zaměstnavatele). Platnost karty se tedy váže na trvání daného pracovně-právního vztahu, přičemž může být vydána maximálně na dobu dvou let s možností opakovaného prodloužení o nejvýše dva roky.

Jak zaměstnat držitele zaměstnanecké karty

Aby se cizinec mohl o danou pracovní pozici ucházet, musí být tato pozice zaměstnavatelem zařazena do centrální evidence míst určených pro zaměstnanecké karty. Zaměstnavatel tedy volnou pozici nahlásí krajské pobočce Úřadu práce osobně, popřípadě přes internet, přičemž musí být splněny zákonem požadované podmínky (například, že týdenní pracovní doba u této pracovní pozice činí alespoň 15 hodin). Posléze je volné pracovní místo zařazeno automaticky do centrální evidence, přičemž pokud s tím zaměstnavatel souhlasí, může být v rámci evidence toto místo i zveřejněno. Dále je nutné, aby cizinec podal o dané místo žádost, což spočívá v kontaktování zaměstnavatele a uzavření příslušné pracovní smlouvy, dohody či smlouvy o smlouvě budoucí.

Modrá karta

Modrá karta cizince rovněž opravňuje k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a to za účelem zaměstnání. Karta se opět vydává na specifikovanou pracovní pozici, přičemž na rozdíl od zaměstnanecké karty jsou zde mnohem vyšší nároky na kvalifikaci zahraničního pracovníka (například ukončení vyššího vzdělání či vyššího odborného vzdělání). Pracovní smlouva se zde uzavírá minimálně na dobu jednoho roku, přičemž platnost modré karty činí nejdéle dva roky a lze ji opakovaně prodloužit o nejvýše dva roky.

Jak zaměstnat držitele modré karty

Aby bylo pracovní místo obsaditelné držitelem modré karty, je nutné jej zařadit do centrální evidence volných míst určených pro modré karty. Postup je zde obdobný jako v případě zaměstnanecké karty. Zaměstnavatel tedy volné pracovní místo nahlásí a po jeho zařazení do příslušné evidence o něj musí cizinec podat žádost a domluvit se se zaměstnavatelem na uzavření pracovní smlouvy. Dále musí zaměstnavatel při nástupu cizince do práce oznámit krajské pobočce Úřadu práce obsazení volného místa držitelem modré karty, přičemž uvede i číslo modré karty daného zaměstnance.

Povolení k zaměstnání

Další možností jak zaměstnat zahraničního pracovníka, je zaměstnání na základě takzvaného povolení k zaměstnání, které neklade žádné zvláštní nároky na kvalifikaci zaměstnance či na zveřejnění volného pracovního místa, avšak týká se pouze určitého druhu pracovníků. Povolení k zaměstnání se vydává žadateli o sezónní práci, držiteli dlouhodobého pobytu za účelem podnikání, žadateli o krátkodobé zaměstnání (do 3 měsíců), žadateli o stáž či výměnný program, dále též cizinci, který je pověřen plněním úkolů v souvislosti s činností právnické osoby (společník či statutární orgán) a také cizinci, který byl do České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy.

Jak zaměstnat držitele povolení k zaměstnání

Nejprve je zaměstnavatel povinen informovat krajskou pobočku Úřadu práce o volných pracovních místech s tím, že oznámí zájem zaměstnávat cizince na základě povolení k zaměstnání. Cizinec následně žádá o povolení k zaměstnání na konkrétní pracovní místo u daného zaměstnavatele, který musí schválit, že cizince zaměstná. Povolení k zaměstnání se vydává na maximálně dva roky, přičemž jej lze opakovaně prodlužovat o nejvýše dva roky.

Jiné povinnosti zaměstnavatele

Zaměstnavatel je povinen Úřad práce informovat nejen o nástupu cizince do zaměstnání, ale také o tom, že cizinec do práce nenastoupil nebo byl pracovně-právní vztah s cizincem ukončen před uplynutím doby platnosti daného povolení, popřípadě též pokud plánuje změnu pracovního zařazení tohoto zaměstnance. V případě, že cizinec nenastoupil, činí lhůta pro oznámení 45 kalendářních dnů ode dne, kdy bylo vyhověno žádosti o modrou kartu.

Kromě oznamovací povinnosti má zaměstnavatel též povinnost vést evidenci a uchovávat doklady v souvislosti se zahraničními pracovníky, které zaměstnává. V evidenci jsou obsaženy identifikační údaje pracovníků včetně adresy trvalého pobytu a korespondenční adresy, údaje z cestovního dokladu, údaje související s prací, kterou vykonává, včetně informací o vzdělání a o druhu a platnosti získaného pracovního povolení. Zaměstnavatel je ze zákona povinen uchovávat doklady, které prokazují oprávněnost pobytu zahraničního pracovníka na území České republiky ještě tři roky od skončení pracovně-právního vztahu.

Zdravotní pojištění u zahraničních zaměstnanců

V souvislosti se zaměstnáváním cizinců se často vyskytuje otázka, jak je to s hrazením zdravotního pojištění a zdali má zahraniční zaměstnanec nárok na veřejné zdravotní pojištění, nebo si musí sjednat produkt komerčního zdravotního pojištění.

V případě zaměstnávání cizinců ze zemí EU/EHP či Švýcarska, kteří na území České republiky nemají trvalý pobyt, musí zaměstnavatel nahlásit jejich nástup do zaměstnání příslušné zdravotní pojišťovně (a přihlásí je tedy do veřejného systému zdravotní pojištění) včetně oznámení vzniku účasti v nemocenském pojištění. Po ty měsíce, kdy zahraniční pracovník není zaměstnán, popřípadě není přihlášen do veřejného systému zdravotního pojištění, má cizinec povinnost si sjednat komerční zdravotní pojištění pro cizince.

Komerční zdravotní pojištění se zpravidla dělí na dva základní produkty, a to Nutnou a neodkladnou péči (též Základní zdravotní pojištění) a Komplexní zdravotní pojištění.

Rozdíly těchto dvou produktů jsou zejména v jejich rozsahu a trvání, kdy se Nutná a neodkladná péče doporučuje pro krátkodobé pobyty (do 90 dní) a pokrývá pouze akutní lékařskou péči v případě zranění, úrazu či přímého ohrožení života. Naopak Komplexní zdravotní pojištění je koncipováno jako produkt pro pobyty dlouhodobé a zahrnuje jak akutní zdravotní péči, tak i péči preventivní.

U cizinců z třetích zemí platí obdobně přihlášení do systému veřejného zdravotního pojištění při zaměstnaneckém poměru u zaměstnavatele se sídlem v ČR, nebo při získání trvalého pobytu. Při ukončení zaměstnání je u cizinců bez trvalého pobytu nutností mít sjednané komerční zdravotní pojištění.

Auto: Bc. Maria Myshchenko

Zdroj: převzato z www.businessinfo.cz