ODPOVĚĎ:

pro změnu pracovní smlouvy určuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce písemnou formu. Nedodržení písemné formy právního jednání považuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. z. viz. § 582 za neplatné. Z této úpravy vychází i zákoník práce. Smluvní strany mohou nedostatek písemné formy právního jednání dodatečně odstranit s právními účinky od počátku tohoto jednání. Neplatnosti není však možné se dovolat v případě právních jednání, jimiž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah, bylo–li již započato s plněním. Vzhledem k tomu, že již pozici Area sales manager vykonáváte, tak se zaměstnavatel nemůže odvolávat na to, že změna nebyla učiněna písemně. V případě sporu musíte jen prokázat, že jste pracoval na jiné pracovní pozici než obchodní zástupce a chybí pouze písemná forma změny pracovní smlouvy.

Cituji ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce:

„§ 40 Obecné ustanovení

(1) Obsah pracovního poměru je možné změnit jen tehdy, dohodnou-li se zaměstnavatel a zaměstnanec na jeho změně. Za změnu pracovního poměru se považuje také jmenování na vedoucí pracovní místo podle § 33 odst. 3, k němuž dojde po vzniku pracovního poměru.“

Cituji ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku práce:

㤠582

(1) Není-li právní jednání učiněno ve formě ujednané stranami nebo stanovené zákonem, je neplatné, ledaže strany vadu dodatečně zhojí. Zahrnuje-li projev vůle současně více právních jednání, nepůsobí nedostatek formy vyžadované pro některé z nich sám o sobě neplatnost ostatních.

(2) Není-li dodržena forma právního jednání ujednaná stranami, lze neplatnost namítnout, jen nebylo-li již plněno. To platí i tehdy, vyžadují-li formu určitého právního jednání ustanovení části čtvrté tohoto zákona .“