ODPOVĚĎ:

Platový výměr představuje písemnou informaci podanou zaměstnavatelem zaměstnanci v souvislosti s určením výše odměny za práci. Obdobně je tomu u výměru mzdového. Rozdíl mezi mzdový a platovým výměrem vyplývá z povahy zaměstnavatele – mzdový výměr spadá do soukromého sektoru, platový výměr do sektoru veřejného tam, kde jsou zaměstnanci odměňování platem (viz ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce).

Zaměstnanec musí být o odměně za práci, v obou sektorech, informován předem (před zahájením práce).

Dojde-li ke změnám v odměňování v důsledku např. v důsledku změn zákonných předpisů, měl by zaměstnavatel zaměstnance o změnách informovat neprodleně. I přes to, že zaměstnavatel nový mzdový výměr zaměstnanci nevydá, musí postupovat podle zákonem garantovaných minim.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce na porušení povinnosti zaměstnavatele – vydat upravený mzdový/platový výměr přímo nepamatuje.

Pokud by však zaměstnavatel zaměstnanci v důsledku nevydání mzdového výměru vyplácel nižší odměnu, než na kterou má zaměstnanec ze zákona nárok, dopouštěl by se porušení povinnosti na úseku odměňování, za což by mu inspekcí práce mohla být uložena pokuta až ve výši až 2 000 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že neznáme veškeré okolnosti případu, a vzhledem k možnosti individuálního posouzení situace (nejen za účelem kvalitního a úplného zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. bude nápomocna při sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů