Sociální dialog

Zdravotní pojištění a pojistné po dobu kratší 1 měsíce

Poradna
Sdílet článek:

Zdravotní pojištění a pojistné po dobu kratší 1 měsíce

Měl bych dotaz ohledně zdravotního pojištění. Když nebudu v evidenci úřadu práce jako uchazečo zaměstnání (budu osoba bez vlastních příjmů) déle než měsic, tak zdravotní pojištění za mě hradí stát? Např. odhlásím se z úřadu práce 2.9. a znovu se případně přihlásím 1.10.

Odpověď:

Podle § 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění je pojištěnec (tazatel) sám plátcem pojistného, pokud má na území České republiky trvalý pobyt, není zaměstnancem ve smyslu uvedeného zákona ani osobou samostatně výdělečně činnou a ve smyslu tohoto zákona a není za něho plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.

㤠5

Pojištěnec je plátcem pojistného, pokud

a) je zaměstnancem; za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zvláštního právního předpisu1a), s výjimkou

1. osoby, která má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozeny,

2. žáka nebo studenta, který má pouze příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků za práci z praktického výcviku,

3. osoby činné na základě dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění podle zákona upravujícího nemocenské pojištění (dále jen „započitatelný příjem"),

4. člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,

5. osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, která v kalendářním měsíci nedosáhla započitatelného příjmu,

6. dobrovolného pracovníka pečovatelské služby, který v kalendářním měsíci nedosáhl započitatelného příjmu,

7. člena okrskové volební komise při volbách do Evropského parlamentu, Senátu a zastupitelstev územních samosprávných celků a člena okrskové volební komise a zvláštní okrskové volební komise při volbách do Poslanecké sněmovny a při volbě prezidenta republiky,

b) je osobou samostatně výdělečně činnou. Za osoby samostatně výdělečně činné se pro účely zdravotního pojištění považují:

1. osoby podnikající v zemědělství;1d)

2. osoby provozující živnost;2)

3. osoby provozující podnikání podle zvláštních předpisů;3)

4. osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě autorskoprávních vztahů,4) s výjimkou činnosti, z níž jsou příjmy podle zvláštního právního předpisu samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně4a);

5. společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností;5)

6. osoby vykonávající nezávislé povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů;6)

7. osoby vykonávající činnost mandatáře na základě mandátní smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku,6a) pokud tato činnost není považována za zaměstnání podle písmene a) a mandátní smlouva nebyla uzavřena v rámci jiné samostatné výdělečné činnosti,

8. spolupracující osoby osob samostatně výdělečně činných, pokud podle zákona o daních z příjmů lze na ně rozdělovat příjmy dosažené výkonem spolupráce a výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení

c) má na území České republiky trvalý pobyt, avšak není uveden pod předchozími písmeny a není za něj plátcem pojistného stát, pokud uvedené skutečnosti trvají po celý kalendářní měsíc.“

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pokud by tazatel byl po jakoukoliv část kalendářního měsíce, tj. i např. pouze jeden kalendářní den konkrétního kalendářního měsíce, zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo byl za něj plátcem zdravotního pojištění stát, pak by tazatel nebyl povinen za takový kalendářní měsíc platit pojistné na zdravotní pojištění jako osoba bez vlastních příjmů.

Pokud bude tazatel alespoň po část kalendářního měsíce, tj. i např. pouze 1. a 2.9.2014 veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, bude za něj za uvedené dny plátcem pojistného stát, a to podle § 7 odst. 1 písm. e) shora uvedeného zákona.

㤠7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;9)"

Ze shora uvedeného je zřejmé, že tazatel nebude povinen platit pojistné na zdravotní pojištění za měsíc září 2014 jako osoba bez vlastních příjmů, pokud za něj bude stát plátcem pojistného na toto pojištění alespoň po část měsíce září 2014.

Tazatel by byl povinen platit pojistné za měsíc září 2014 pouze v případě, že by jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání skončilo např. 31.8.2014 a tazatel by se až do 30.9.2014 včetně nestal zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou ve smyslu uvedeného zákona a ani nebyl znovu zařazen do evidence uchazečů do zaměstnání, resp. nenastala jiná skutečnost, pro kterou by za něj byl stát plátcem zdravotního pojištění stát.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?