ODPOVĚĎ: 

S přihlédnutím k uvedeným skutečnostem a příkladu uvádíme, že se jedná o poměrně komplikovanou situaci, kterou nelze bez dalších informací celkově a obstojně e-mailovou komunikací vyřešit, uvádíme proto obecnou (přesto však dostatečně přiléhavou) odpověď:

Čerpání dovolené upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v ust. § 217 a následujících. Dovolená by měla být čerpána v celku, není-li to možné, pak alespoň v dvoutýdenním rozsahu. Soudobá praxe však počítá s tím, že zaměstnanec může dovolenou čerpat ve dnech, čemuž odpovídají i snahy zaměstnavatele dovolenou ve dnech, resp. hodinách, evidovat.

Zákoník práce předvídá, že v případě, kdy se u zaměstnavatele uplatňuje šestidenní pracovní týden, a kdy zaměstnavatel garantuje zaměstnancům 30 dní dovolené, náleží zaměstnanci 5 týdnů dovolené.

Vzhledem k tomu, že zaměstnanci čerpají dovolenou často ve dnech, i půldnech, bývá nárok na dovolenou přepočítáván na dny, popř. na hodiny.

Počet dnů čerpané dovolené by měl odpovídat počtu zameškaných směn. Tj., jedna zameškaná směna znamená jeden den dovolené.

Vzhledem k přepočítávání nároků dovolené v týdnech na dny, popř. hodiny (nová právní úprava, která by měla být účinná v druhé polovině roku 2017 s daným postupem již bude přímo počítat) je velmi podstatné seznámit se s rozvrhem směn. Optimálně by zaměstnavatel měl dávat rovnítko mezi den dovolené a jednu směnu, pokud však dojde k přepočtu na hodiny, je třeba zohlednit i délku směny (pozn., bez znalosti konkrétního rozvrhu směn není možné blíže odpovědět) – mohlo by pak dojít k tomu, že za směnu v délce 12 hodin zaměstnavatel zaměstnanci fakticky odpočítá 1,5 dnů, pokud běžně uvažuje 8 hodinový pracovní den.

V žádném případě však není možné, aby zaměstnavatele zaměstnanci z nároku dovolené odpočítal více dnů (hodin), než zaměstnanec ve skutečnosti čerpal. Má-li zaměstnanec dovolenou pouze na jednu směnu, není možné mu z nároku odpočítat 3 dny. Skutečnost, že zaměstnavatel uplatňuje 6 denní pracovní týden má nulový význam.

S největší pravděpodobností dochází v dotazovaném případě k porušování právních předpisů (pozn., bez seznámení se se všemi okolnostmi a pracovními podmínkami není možné dát jednoznačnou odpověď).

Vzhledem k tomu, že neznáme veškeré okolnosti případu (např. jak je stanoveno vyrovnávací období apod., konkrétní délka směn, rozvrh pracovní doby, vedení evidence odpracované doby), a vzhledem k možnosti individuálního posouzení situace (nejen za účelem kvalitního a úplného zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. bude nápomocna při sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů