Sociální dialog

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Poradna
Sdílet článek:

Výpis ze zdravotnické dokumentace

Zaměstnavatel vyžaduje výstupní prohlídku, na kterou si musím přinést výpis ze zdravotní dokumentace od svého lékaře. V srpnu budu potřebovat opět výpis ke vstupní prohlídce. Je možné si udělat a použít kopii výpisu?

Odpověď:

Podle § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění je výpis ze zdravotnické dokumentace zaměstnance nezbytným podkladem pro vystavení lékařského posudku, kterým se posuzuje způsobilost zaměstnance k výkonu práce.

㤠42

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek") vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím lékařem, a to na základě zhodnocení

a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření (dále jen „lékařská prohlídka"),

b) výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel"), je-li posuzovaná osoba u takového poskytovatele registrována, nebo jde-li o posuzovanou osobu, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, též na základě výpisu z této dokumentace, ke kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; úředně ověřený překlad se nepředkládá k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce; výpis ze zdravotnické dokumentace si může posuzující lékař vyžádat prostřednictvím posuzované osoby,

c) zdravotní náročnosti pro výkon práce, služby, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti (dále jen „činnost"), pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby."

Platná právní úprava blíže neupravuje, jak dlouho je použitelný výpis ze zdravotnické dokumentace pro shora uvedené účely, případně zda je možné místo originálního výpisu ze zdravotnické dokumentace předkládat jeho kopii. Bude tedy na poskytovateli pracovnělékařských služeb, který má vystavit shora uvedený lékařský posudek, zda se spokojí s výpisem ze zdravotnické dokumentace, pořízeným nikoliv bezprostředně před pracovnělékařskou prohlídkou. U vstupní lékařské prohlídky lze ale očekávat, že poskytovatel pracovnělékařských služeb bude požadovat výpis ze zdravotnické dokumentace časově bezprostředně předcházející konání vstupní prohlídky a že se pravděpodobně nespokojí s kopií výpisu ze zdravotnické dokumentace.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?