ODPOVĚĎ:

Tuto problematiku upravuje zákon č. 373/2011 Sb ., o specifických zdravotních službách. Uvedený zákon počítá i s cizinci s tím, že zahraniční uchazeči o zaměstnání/zaměstnanci mají zajištěnu svou ambulantní péči ve své domovské zemi na území jiného státu kde je také vedena jejich zdravotnická dokumentace.

Zákon č. 373/2011 Sb., tedy umožňuje, aby tyto osoby přinesly od svého zahraničního ošetřujícího lékaře výpis ze zdravotnické dokumentace.

Dále stanoví, že:

  • k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce není třeba ověřeného překladu do češtiny,
  • k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené v jiných jazycích je třeba úředně ověřený překlad do českého jazyka.

Cituji ze zákona č. . č. 373/2011 Sb. , o specifických zdravotních službách

㤠42

(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti nebo o zdravotním stavu (dále jen „lékařský posudek“) vydává poskytovatel na žádost pacienta, který je posuzovanou osobou, nebo jiné k tomu oprávněné osoby po posouzení zdravotní způsobilosti, popřípadě zdravotního stavu posuzované osoby, posuzujícím lékařem, a to na základě zhodnocení

a) výsledků lékařské prohlídky a dalších potřebných odborných vyšetření (dále jen „lékařská prohlídka“),

b) výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen „registrující poskytovatel“), je-li posuzovaná osoba u takového poskytovatele registrována, nebo jde-li o posuzovanou osobu, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, též na základě výpisu z této dokumentace, ke kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka; úředně ověřený překlad se nepředkládá k výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené ve slovenském jazyce,

c) zdravotní náročnosti pro výkon práce, povolání, vzdělávání, sportu, tělesné výchovy nebo jiné činnosti (dále jen „činnost“), pro které je osoba posuzována, a podmínek, za kterých je činnost vykonávána, nebo nároků činnosti na zdraví posuzované osoby. “

Zpět na seznam zodpovězených dotazů