Sociální dialog

Vyřízení žádosti o existenční minimum

Poradna
Sdílet článek:

Vyřízení žádosti o existenční minimum

Vyplácí se existenční minimum i zpětně?

Odpověď:

Podle § 38 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění právo na příspěvek na živobytí (příspěvek na živobytí představuje u většiny žadatelů rozdíl mezi existenčním minimem a dosahovaným příjmem žadatele) vzniká dnem splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

Příspěvek na živobytí náleží od prvního dne kalendářního měsíce, v němž bylo zahájeno řízení o přiznání dávky, pokud v něm osoba zároveň splnila všechny podmínky pro přiznání nároku na dávku, jinak od prvního dne kalendářního měsíce, kdy výše uvedené podmínky splnila.

Řízení o přiznání příspěvku na živobytí se zahajuje na základě písemné žádosti osoby podané příslušnému orgánu pomoci v hmotné nouzi na tiskopisu předepsaném ministerstvem (§ 69 shora uvedeného zákona).

Rozhodnutí o přiznání příspěvku na živobytí se nevydává (§ 75 shora uvedeného zákona), orgán pomoci v hmotné nouzi je v tomto případě povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její výši (§ 76 shora uvedeného zákona). Vydávají se pouze rozhodnutí uvedená v § 75 shora uvedeného zákona (tj. např. rozhodnutí o nepřiznání příspěvku na živobytí či jeho odejmutí).

Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení, tj. i v řízení o dávkách hmotné nouze, upravuje § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění tak, že stanoví, že správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení. Ke lhůtě 30 dnů pro vydání rozhodnutí se připočítává doba:

a) až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ,

b) nutná k provedení dožádání, ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

Lhůta pro vydání rozhodnutí neběží po dobu nezbytnou k opatření údajů, o jejichž zajištění žadatel požádal.

Nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě, nadřízený správní orgán učiní z moci úřední opatření proti nečinnosti, jakmile se o tom dozví (§ 80 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Z uvedeného vyplývá, že uplynula-li stanovená lhůta pro rozhodnutí o dávce, má tazatelka právo se obrátit na nadřízený orgán, kterým je v tomto případě ministerstvo práce a sociálních věcí.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?