ODPOVĚĎ:

Vážený tazateli,

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v ustanovení § 313 odst. 1 výslovně stanoví, že potvrzení o zaměstnání (takzvaný zápočtový list) je zaměstnavatel povinen zaměstnanci vydat při skončení pracovního poměru (obdobně i u dohod konaných mimo pracovní poměr).

Cituji ze zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce

㤠313

(1) Při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,

e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

(2) Údaje o výši průměrného výdělku, o tom, zda pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti byly zaměstnavatelem rozvázány z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zvlášť hrubým způsobem, a o dalších skutečnostech rozhodných pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti90) je zaměstnavatel povinen uvést na žádost zaměstnance v odděleném potvrzení. “

Zaměstnavatel Vám musí tento dokument také doručit. Zákoník práce preferuje jako prioritní způsob doručení, předání písemnosti zaměstnanci na pracovišti. O tento způsob doručení musí zaměstnavatel sám aktivně usilovat. To znamená, nejen vyzvat zaměstnance k převzetí listiny, ale také mu ji předat . Proto Vás vyzývá k návštěvě a aby měl důkaz, že Vám ho předal, tak potřebuje Váš podpis. Až pak může doručovat např. prostřednictvím poštovních služeb. Sdělte mu tedy nejlépe písemně ( stačí e-mail ), že z důvodu časových nejste schopen zajistit osobní převzetí, a že žádáte o zaslání poštou s tím, že doručení zaměstnavateli potvrdíte. Jak z výše uvedeného vyplývá, zaměstnavatel nepostupoval správně, jelikož současná judikatura jasně hovoří o tom, že zaměstnavatel potvrzení o zaměstnání musí nejet vydat, ale i doručit. Rovněž Státní úřad inspekce práce zastává názor, že s povinností vydat potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru je spjata i povinnost zaměstnavatele toto potvrzení zaměstnanci „doručit“.

Cituji z https://www.podnikatel.cz/clanky/zapoctovy-list-pri-skonceni-zamestnani-nejen-vydat-ale-i-dorucit/: „Ač jsme si vědomi skutečnosti, že tento způsob doručení představuje pro zaměstnavatele finanční náklady, zákon tuto povinnost nepochybně stanoví, s tím, že doručení poštou má být až krajní možností, po vyčerpání možnosti doručení na pracovišti, v bytě zaměstnance atd., vysvětluje Jiří Macíček ze Státního úřadu inspekce práce (SUIP). “