ODPOVĚĎ

dle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce , který dohodu o provedení práce upravuje, je uvedeno, že rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce (tj. od 1.1. – 31.12 daného roku). Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.

Z výše uvedeného vyplývá, že nesmí dojít k tomu, že byste odpracovala více než 300 hod. v daném kalendářním roce. Odpracováním maximálně přípustných hodin na tento typ dohody se tato dohoda svým způsobem vyčerpá a zanikne. Povinností zaměstnavatele je pečlivě si hlídat, aby k překročení 300 hodin nedošlo.

Dohoda o provedení práce, dle které rozsah odvedené práce překračuje 300 hodin, je neplatná.

Vypovídat tedy nic nemusíte,pokud zaměstnavatel sám čerpání nehlídá, upozorněte ho na fakt, že jste vyčerpala limit stanovený zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce.

Další hodiny navíc byste již tak neodpracovávala na tuto dohodu, ale činnost vykonávána nad 300 hodin by zřejmě mohla být posuzována jako práce bez platné smlouvy, která, pokud by toto vyšlo najevo, může být dle našeho názoru pokutována kontrolními orgány podle zákona o inspekci práce např. i jako výkon nelegální práce.

Pokud by tedy nadále docházelo k výkonu práce na tuto na „vyčerpanou“ dohodu o provedení práce, tak se zaměstnavatel dopouští správní deliktu. Mimopracovní poměr zanikl. Jedná se o práci bez platné smlouvy s možností sankcí podle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce (§ 12 nebo § 25).

Cituji ze zákona č. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce:

“§ 12 Přestupky na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že:

a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,

b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, nebo

c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

(2) Za přestupek podle odstavce 1:

a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč,

c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.

§ 25 Správní delikty právnických osob na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr tím, že

a) poruší stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti,

b) neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, nebo

c) nezajistí, aby zaměstnanec nepřekročil zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1

a) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 10 000 000 Kč,

c) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč.”