Sociální dialog

Výběr budoucích zaměstnanců a dotaz na exekuce

Poradna
Sdílet článek:

Výběr budoucích zaměstnanců a dotaz na exekuce

Jelikož máme špatné zkušenosti se zaměstnanci, kteří mají exekuce (dochází ke krácení tržeb nebo jejich odvodů řetězením), a proto bychom rádi do osobního dotazníku před nástupem zařadili otázku, zda mají exekuci a v jaké výši. Je to možné?

Odpověď:

Zákon o zaměstnanosti ve svém § 12 odst. 2 stanoví:

(2) Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem80), dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 platí i zde.“

Zákoník práce ve svém § 30 odst. 2 stanoví:

(2) Zaměstnavatel smí vyžadovat v souvislosti s jednáním před vznikem pracovního poměru od fyzické osoby, která se u něj uchází o práci, nebo od jiných osob jen údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy.“

Zákoník práce dále ve svém § 316 odst. 4 stanoví:

(4) Zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem uvedeným v § 3. Nesmí vyžadovat informace zejména o

a) těhotenství,

b) rodinných a majetkových poměrech,

c) sexuální orientaci,

d) původu,

e) členství v odborové organizaci,

f) členství v politických stranách nebo hnutích,

g) příslušnosti k církvi nebo náboženské společnosti,

h) trestněprávní bezúhonnosti;

to, s výjimkou písmen c), d), e), f) a g), neplatí, jestliže je pro to dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený, nebo v případech, kdy to stanoví tento zákon nebo zvláštní právní předpis. Tyto informace nesmí zaměstnavatel získávat ani prostřednictvím třetích osob.“

Špatná zkušenost zaměstnavatele (krácení tržeb) s osobami, které mají exekuce, není podle mého názoru věcným důvodem spočívajícím v povaze práce.

Ze shora uvedeného vyplývá, že požadovat od osoby ucházející se o zaměstnání údaj o tom, zda je vůči ní vedena nějaká exekuce, by byl podle shora uvedených zákonných ustanovení diskriminační, neboť by vedl k porušení rovných příležitostí osob ucházejících se o zaměstnání a zcela určitě by byl též neoprávněným zásahem do zákonem chráněného soukromí, neboť se jedná o údaj o majetkových poměrech takové osoby, který bezprostředně nesouvisí s výkonem práce a základním pracovněprávním vztahem.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?