Sociální dialog

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Poradna
Sdílet článek:

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

Bratr byl vyřazen z evidence úřadu práce z důvodu nedostavení se v určený den. Dostavil se s omluvou následující den a také napsal dopis s tím, že nesouhlasí s vyřazením z úřadu práce, že se v té době staral o rodiče (oba 89 let), se kterými žije ve společné domácnosti. Nebylo mu odpovězeno. Nyní je zcela bez finančních prostředků a práce. Poraďte nám prosím, jak může nejlépe postupovat, aby se dostal z tíživé životní situace, tj. dostat se zpět do evidence úřadu práce. Má možnost pobírat sociální dávky? Může za něj stát hradit sociální a zdravotní pojištění?

Odpověď:

K vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání může dojít pouze rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce, a to pouze z důvodů uvedených v § 30 odst. 1 a 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění.

㤠30

Vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání

(1) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže

a) nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, které jsou uvedeny v § 25, s výjimkou skutečností uvedených v § 25 odst. 2 písm. a) až c), a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost podle § 27 odst. 2,

b) uchazeč o zaměstnání bez vážných důvodů

1. nesplní povinnost stanovenou v § 25 odst. 3, nebo

2. ve lhůtě stanovené v § 27 odst. 2 neoznámí krajské pobočce Úřadu práce osobně nebo písemně další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, nebo důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu,

c) uchazeč o zaměstnání není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání,

d) uchazeč o zaměstnání zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, nebo

e) uchazeč o zaměstnání vykonává nelegální práci.

(2) Uchazeče o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže bez vážného důvodu

a) odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (§ 20),

b) odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci (§ 109), neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nebo se nepodrobí závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností, anebo uchazeč o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, odmítne nabídku krajské pobočky Úřadu práce na rekvalifikaci,

c) neposkytne součinnost při vypracování individuálního akčního plánu, jeho aktualizaci nebo vyhodnocování anebo neplní podmínky v něm stanovené (§ 33 odst. 2),

e) odmítne se podrobit vyšetření svého zdravotního stavu (§ 21 odst. 2), nebo psychologickému vyšetření (§ 21 odst. 3), anebo

f) maří součinnost s krajskou pobočkou Úřadu práce (§ 31)."

Co se rozumí vážnými důvody pro účely shora uvedeného zákona, je stanoveno v jeho § 5 písm. c), který zní takto:

§ 5

c) vážnými důvody důvody spočívající v

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce") při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,"

Co se rozumí osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby je vymezeno v § 8 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění takto:

§ 18

(2) Osoba starší 18 let věku se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve

a) stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat tři nebo čtyři základní životní potřeby,

b) stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat pět nebo šest základních životních potřeb,

c) stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat sedm nebo osm základních životních potřeb,

d) stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopna zvládat devět nebo deset základních životních potřeb,
a vyžaduje každodenní pomoc, dohled nebo péči jiné fyzické osoby."

Z uvedeného je zřejmé, že samotný věk osoby, jíž je péče poskytována, nemá v této souvislosti význam.

Lhůta uvedená v § 27 odst. 2 citovaného zákona činí 8 kalendářních dnů.

㤠27

(2) Skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání osvědčuje uchazeč o zaměstnání krajské pobočce Úřadu práce; změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se ve stanoveném termínu nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo na kontaktní místo veřejné správy stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce."

Z dotazu není zřejmé, zda bratr tazatele podal proti rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání ve stanovené lhůtě odvolání, a pokud ano, s jakým výsledkem.

Pokud důvodem uvedeným v rozhodnutí o vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání bylo, že bratr tazatele bez vážných důvodů ve stanovené lhůtě neoznámil krajské pobočce Úřadu práce osobně nebo písemně důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce nebo kontaktní místo veřejné správy ve stanoveném termínu, pak mohl být na základě své žádosti podle § 30 odst. 4 písm. a) shora uvedeného zákona znovu zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z této evidence. Tj. do evidence uchazečů o zaměstnání již mohl být v tomto případě v současné době dávno zařazen.

㤠30

(4) Uchazeč o zaměstnání, který byl vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání z některého z důvodů uvedených

a) v odstavci 1 písm. a), b) a d), může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 3 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání, pokud tento zákon nestanoví jinak,

b) v odstavci 1 písm. e) a v odstavci 2, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání."

S ohledem na shora uvedené nezbývá než doporučit, aby bratr tazatele požádal o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání. V takovém případě se za něho stane od zařazení do této evidence stát plátcem pojistného na zdravotní pojištění, a to na základě § 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v platném znění.

㤠7

(1) Stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali krátkodobé zaměstnání;"

Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti se hradí pouze z příjmu. Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti je náhradní dobou pro účely důchodového pojištění. I doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bez pobírání podpory v nezaměstnanosti může být v určitém rozsahu náhradní dobou pro účely důchodového pojištění. Uvedené vyplývá ze zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění v platném znění.

Pobírání dávek v hmotné nouzi je podle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi v platném znění vždy vázáno na to, že osoba, která o dávku žádá, splňuje zákonem stanovené podmínky hmotné nouze. Uvedený zákon ve svém § 3 odst. 1 písm. a) výslovně stanoví, že osobou v hmotné nouzi není osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání s dále stanovenými výjimkami.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?