Sociální dialog

Vstupní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, úředně ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Poradna
Sdílet článek:

Vstupní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, úředně ověřená kopie dokladů o dosaženém vzdělání

Pro nástup do zaměstnání jsem absolvoval vstupní prohlídku, nechal si udělat úřední kopii dosaženého vzdělání a výpis z trestního rejstříku. Náklady s tím spojené hradí zaměstnavatel nebo zaměstnanec?

Odpověď:

Obecně platí, že před případným uzavřením pracovněprávního vztahu musí uchazeč o zaměstnání potenciálnímu zaměstnavateli doložit, že splňuje všechny předpoklady stanovené právními předpisy i všechny požadavky kladené zaměstnavatelem na konkrétní pracovní místo.

Vstupní lékařskou prohlídku musí absolvovat uchazeč o zaměstnání ještě před uzavřením pracovně právního vztahu, a to u poskytovatele pracovnělékařských služeb, s nímž má potenciální zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Pokud by totiž závěr vstupní lékařské prohlídky zněl, že uchazeč o zaměstnání není způsobilý k výkonu konkrétní práce pro zaměstnavatele, zaměstnavatel by s takovým uchazečem o zaměstnání nemohl pracovněprávní vztah vůbec uzavřít.

Podle § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. V případě, že následně, tj. po absolvování vstupní lékařské prohlídky, dojde k uzavření pracovněprávního vztahu, je podle téhož ustanovení shora uvedeného zákona zaměstnavatel povinen nyní již zaměstnanci tuto vstupní lékařskou prohlídku nahradit. Zákon připouští, že jiný právní předpis může stanovit jinak nebo že se osoba ucházející se o zaměstnání s případným zaměstnavatelem nebo zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne jinak.

Zákoník práce ani jiný právní předpis nestanoví zaměstnavateli povinnost hradit jiné náklady, které uchazeči o zaměstnání vznikly v souvislosti s doložením, že splňuje předpoklady stanovené právními předpisy nebo požadavky zaměstnavatele pro výkon druhu práce, o který se u zaměstnavatele uchází. Pokud tedy právní předpis nebo zaměstnavatel vyžaduje pro výkon určitého druhu práce doložení výpisu z rejstříku trestů nebo dokladu o dosaženém vzdělání, hradí náklady s tím spojené uchazeč o zaměstnání a zaměstnavatel mu není povinen tyto náklady uhradit ani v případě, že následně dojde k uzavření pracovněprávního vztahu.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?