ODPOVĚĎ: 

Předem upozorňujeme, že ke komplexnímu posouzení situace a úplné odpovědi by bylo třeba bližšího seznámení se s celou kauzou, přesto však podáváme dostatečnou odpověď.

Se zaměstnankyní je pochopitelně možné pracovní poměr rozvázat, ovšem z popisovaného případu se daná situace jeví jako přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích, což blíže upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V takové případě by k rozvázání pracovního poměru vůbec nemělo dojít a zaměstnankyně by měla nadále v obchodě pracovat dále (dochází pouze ke změně na straně subjektu – v osobě zaměstnavatele).

Rovněž se může jednat o situaci, kdy obchod – faktický zaměstnavatel existuje i nadále, pouze dochází k odchodu jednoho z „vlastníků“. Pro zaměstnanec se v takovém případě opět nic nemění a pracovní poměr trvá nadále (není zde žádný zákonný důvod pro skončení pracovního poměru výpovědí).

K optimálnímu posouzení dotazu by proto bylo třeba znát nejen znění pracovní smlouvy zaměstnankyně, ale rovněž vlastnickou strukturu a povahu daného zaměstnavatele.

K odstupnému a je ho případné náhradě, resp. vrácení, uvádíme následující. Pokud by zaměstnankyně čerpala odstupné, pak, vracela-li by se k původnímu zaměstnavateli, musí poměrnou část odstupného navrátit.

Bude-li zaměstnanec po skončení pracovního poměru konat práci u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti před uplynutím doby určené podle počtu násobků průměrných výdělků, z nichž byla odvozena výše odstupného, je povinen tomuto zaměstnavateli vrátit odstupné nebo jeho poměrnou část.

Vzhledem k tomu, že neznáme veškeré okolnosti případu a všechny podstatné informace, můžeme poskytnout jen odpověď ve výše uvedeném znění.