Sociální dialog

Ukončení a nové zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti

Poradna
Sdílet článek:

Ukončení a nové zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a podpora v nezaměstnanosti

Jaké bude mít dopady odhlášení a po nějaké době opětovné přihlášení uchazeče o zaměstnání do evidence úřadu práce? Jak to bude s platbami na zdravotní a sociální pojištění a také s podporou v nezaměstnanosti?

Odpověď:

Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která není zaměstnaná, není OSVČ ani za ni není plátcem zdravotního pojištění stát, a tento stav trvá celý kalendářní měsíc, je povinna si sama hradit pojistné na zdravotní pojištění (§ 5 písm. c) zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění). Předpisy ji označují jako osobu bez zdanitelných příjmů (§ 3b zákona č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v platném znění). Pojistné na zdravotní pojištění, které je povinna platit činí 13,5% z minimální mzdy, tj. v současné době 1.080 Kč měsíčně. Pokud uvedená situace trvá pouze po část měsíce, např. 14 dní, a zbytek kalendářního měsíce je za fyzickou osobu plátcem pojistného stát, např. z titulu vedení evidence uchazečů o zaměstnání, povinnost platit zdravotní pojištění za takový kalendářní měsíc nevznikne.

Pojistné na sociální zabezpečení se povinně platí pouze v případě, existuje-li vztah, který účast na tomto pojištění zakládá. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bez pobírání podpory se v omezeném rozsahu (nejvýše tří let s tím, že tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod, doba, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se do ní započítává v rozsahu nejvýše 1 roku) považuje za náhradní dobu pro účely důchodového pojištění (§ 5 odst. 1 písm. n) a § 12 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění v platném znění).

Ukončením vedení v evidence končí vyplácení podpory v nezaměstnanosti (§ 45 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění). Pokud by např. uchazeč požádal o odhlášení z evidence v době, kdy pobíral podporu v nezaměstnanosti, protože chtěl odcestovat na krátký rekreační pobyt v cizině a do evidence se opět přihlásil po svém návratu, právo na podporu by mu nevzniklo, neboť by již nesplnil zákonem požadované podmínky. Opětovné přiznání podpory v nezaměstnanosti je totiž podmíněno nejen tím, že ke dni podání nové žádosti musí uchazeč o zaměstnání splnit podmínku, že má v posledních dvou letech (počítáno od nové žádosti) alespoň 12 měsíců doby důchodového pojištění, ale současně musí být splněna podmínka získání určité doby důchodového pojištění (vymezení je obsaženo v § 48 a 49 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění), a to takto:

"§ 48

Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání neuplynula celá podpůrčí doba a po uplynutí části podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu32g) v délce alespoň 3 měsíců, má nárok na podporu v nezaměstnanosti po celou podpůrčí dobu. Jestliže získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce kratší než 3 měsíce, má uchazeč o zaměstnání nárok na podporu v nezaměstnanosti po zbývající část podpůrčí doby. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

§ 49

(1) Uchazeč o zaměstnání, kterému v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, má nárok na podporu v nezaměstnanosti, pokud po uplynutí této podpůrčí doby získal zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 6 měsíců; tato doba se nevyžaduje v případech, kdy uchazeč o zaměstnání skončil zaměstnání nebo výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů nebo skončil zaměstnání z důvodů uvedených ve zvláštním právním předpise36) nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek. Současně musí být splněna podmínka celkové doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)].

(2) Do doby 6 měsíců podle odstavce 1 se nezapočítává doba důchodového pojištění získaná zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (§ 25 odst. 1 a 3) a krátkodobým zaměstnáním."

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?