ODPOVĚĎ:

Problematika úhrad za školení řidičů z povolání se často stává sporem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Řešení spočívá i v roce 2016 v souběžné aplikaci několika právních předpisů, a to předně zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, zákoníku práce a zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Zákon o silniční odpravě ukládá zaměstnavateli (dopravci) povinnost zajistit výkon práce řidiče z povolání osobou, která je k tomu způsobilá. K tomu zákon odborné způsobilosti dodává nově § 46 dodává, že za zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vozidel zařazených do skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E zahrnuje vstupní školení a následná pravidelná školení. Nově dle ust. se pravidelné školení považuje za prohlubováním kvalifikace podle zvláštního právního předpisu. Zvláštním právním předpisem je stále zákoník práce.

Ze zákoníku práce vyplývá zaměstnancova povinnost k prohlubování kvalifikace. Současně však uvádí, že účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, a že náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel.

Stručná odpověď k Vašemu dotazu tedy zní: Ano, i v roce 2016 nese náklady na školení řidičů z povolání zaměstnavatel.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů