ODPOVĚĎ: 

proti nevhodnému chování úředníků se lze bránit podáním stížnosti podle § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Stížnost se podává správnímu orgánu, na jehož postup či chování úředníka si chcete stěžovat. Nemohu posoudit vámi popisovaná jednání, ale asi by bylo vhodné se se stížností, kde popíšete v čem spatřujete nevhodné chování konkrétních úředníků- obrátit na nadřízený orgán.

Dovoluji si citovat z https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/pravpov_uch/stiznosti

„Pokud uchazeč o zaměstnání není spokojen se službami poskytovanými úřadem práce nebo s činností jednotlivých zaměstnanců úřadu práce, může podat stížnost řediteli úřadu práce nebo nadřízenému orgánu, kterým je, Ministerstvo práce a sociálních věcí Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2.

Stěžovatel může stížnost podat písemně nebo ústně; je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše o ní správní orgán písemný záznam.

Stížnost musí být vyřízena do 60 dnů ode dne jejího doručení správnímu orgánu příslušnému k jejímu vyřízení.

Byla-li stížnost doručena Ministerstvu práce a sociálních věcí, v okamžiku, kdy je zřejmé, že stížnost nebude vyřízena do 30 dnů ode dne doručení, vyřizující útvar potvrdí písemně příjem stížnosti stěžovateli a zároveň ho informuje, v jakém předpokládaném termínu bude stížnost vyřízena.

Stanovenou lhůtu 60 dnů lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. O překročení i důvodech musí být stěžovatel informován.

Byla-li stížnost shledána důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. O výsledku šetření a opatřeních přijatých k nápravě se učiní záznam do spisu; stěžovatel bude vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádal.

Má-li stěžovatel za to, že stížnost, kterou podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.“

Stát hradí zdravotní pojištění ze státního rozpočtu těmto lidem:

  • Lidé v invalidním důchodu
  • Lidé ve starobním důchodu (i lidé v důchodovém věku nepobírající důchod)
  • Nezaopatřené dítě
  • Osoby bezmocné a osoby o ně pečující
  • Osoby ve výkonu trestu
  • Osoby se zdravotním postižením pobírající sociální dávky
  • Osoby na rodičovské dovolené
  • Osoby celodenně pečující o jedno dítě do 7 let věku dítěte nebo o dvě děti do 15 let jejich věku.
  • Osoby v evidenci Úřadu práce

Zdravotní pojištění v České republice není součástí žádného jiného sociálního pojištění, je postavené pouze na základě smluvní dohody mezi občanem ČR a jím zvolenou zdravotní pojišťovnou. Pojištění si opravdu můžete platit sama nebo musíte být „ pojištěncem státu “ viz. kategorie osob vyjmenovaných výše.

S Úřadem práce musíte jednat, protože dávky v hmotné nouzi spadají právě do jeho kompetence.