Sociální dialog

Stanovená délka týdenní pracovní doby

Poradna
Sdílet článek:

Stanovená délka týdenní pracovní doby

V pracovní smlouvě mám při plném pracovním úvazku u zaměstnavatele sjednánu délku týdenní pracovní doby jinou (37,5 h za týden - konkrétně je v pracovní smlouvě uvedeno, že se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na těchto podmínkách), než jaká je dána směrnicí pro celou společnost (40 h za týden). Nicméně je v pracovní smlouvě i věta, že délka pracovní doby je dána organizační směrnicí. Která délka týdenní pracovní doby je pro mě závazná?

Odpověď:

Zákoník práce ve svém § 79 odst. 1 a 2 stanoví týdenní pracovní dobu takto:

„(1) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí 40 hodin týdně.

(2) Délka stanovené týdenní pracovní doby činí u zaměstnanců

a) pracujících v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu 37,5 hodiny týdně,

b) s třísměnným a nepřetržitým pracovním režimem 37,5 hodiny týdně,

c) s dvousměnným pracovním režimem 38,75 hodiny týdně.“

Podle § 79 odst. 3 zákoníku práce může být v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu zaměstnavatele stanovená týdenní pracovní doba uvedená v odst. 1 a 2 zkrácena bez snížení mzdy. Uvedené neplatí pouze pro vyjmenované zaměstnavatele, a to stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace, školská právnická osoba.

Zákoník práce ve svém § 80 připouští i dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o kratší pracovní době, tj. kratší než stanovené podle § 79 zákoníku práce (stanovenou týdenní pracovní dobou se pro tento účel rozumí výslovně stanovená podle odst. 1 a 2 i zkrácená podle odst. 3). V tomto případě se však samozřejmě nejedná o plný pracovní úvazek, ale pouze o kratší pracovní úvazek, kdy zaměstnanci náleží mzda za odpracovanou dobu, tj. nižší mzda než zaměstnancům, kteří pracují na stanovenou týdenní pracovní dobu.

Pokud tazatel nepracuje v třísměnném nebo nepřetržitém pracovním režimu a v pracovní smlouvě má při plném pracovním úvazku uvedeno, že jeho stanovená týdenní pracovní doba činí 37,5 hodiny týdně, a to s odkazem na organizační směrnici zaměstnavatele, v níž je pro všechny zaměstnance zaměstnavatele nebo pro určitou skupinu zaměstnanců stanovena týdenní pracovní doba 37,5 hodiny týdně, jedná se pravděpodobně o využití možnosti dané § 79 odst. 3 zákoníku práce, tj. že zaměstnavatel stanovil ve svém vnitřním předpisu (organizační směrnici) zkrácenou pracovní dobu bez snížení mzdy. V tomto případě je tedy zaměstnanec povinen pracovat po takto stanovenou týdenní pracovní dobu s tím, že prací přesčas bude práce nad rámec takto stanovené týdenní pracovní doby.

Pokud směrnice zaměstnavatele v souladu s § 79 odst. 1 zákoníku práce konstatuje, že pracovní doba pro všechny zaměstnance zaměstnavatele činí 40 hodin týdně (zaměstnanci zaměstnavatele nepracují ve směnných provozech), a v pracovní smlouvě zaměstnance je sjednaná kratší pracovní doba tak, jak to připouští § 80 zákoníku práce, je zaměstnanec povinen pracovat po sjednanou kratší pracovní dobu, v tomto případě se ovšem nebude jednat o plný pracovní úvazek a zaměstnavatel nebude oprávněn mu nařizovat práci přesčas. Pokud by zaměstnanec na základě dohody se zaměstnavatelem konal práci nad rámec sjednané kratší pracovní doby, doba práce nad rámec sjednané kratší pracovní doby až do stanovené týdenní pracovní doby by nebyla považována za práci přesčas, prací přesčas by byla až práce nad stanovenou týdenní pracovní dobu (§ 78 odst. 1 písm. i zákoníku práce).

V této souvislosti upozorňujeme, že stanovená týdenní pracovní doba může být rozvržena rovnoměrně, tj. že je rozvržena tak, že zaměstnanec každý týden (týdnem je jakýchkoliv 7 po sobě jdoucích dnů) je povinen odpracovat stanovenou týdenní pracovní dobu, nebo nerovnoměrně (tj. tak, že ve stanoveném vyrovnávacím období, které činí maximálně 26 týdnů, je podle rozvržení pracovní doby zaměstnanec povinen v průměru za týden odpracovat stanovenou týdenní pracovní dobu).

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?