ODPOVĚĎ

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce mediaci nevylučuje. Předpokládám, že pokud konfliktní situace na pracovišti nastane, bude přizván mediátor. Podle pravidel mediace zaměstnavatel zaměstnance poučí, že účast na mediaci je dobrovolná. Ve formulaci zmiňovaného odstavce je vhodnější se spíše odkázat na zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů.

Můžete to ovšem tak popsat šířeji popsáním celého postupu s tím, že výsledkem mediace může být mediační dohoda. Tady by bylo na místě v odstavci zmínit, že pro její vykonatelnost si necháte dohodu schválit soudem jako smír ve smyslu § 67 a následujících zákona č. 99/1963 Sb., občanské řízení soudní.