Odpověď:

Problematika šikany na pracovišti nemá, bohužel, jednoduchého řešení. Vždy existuje několik základních cest, jak ze z daného problému vymanit – právní a mimoprávní. V ideálním případě by bylo vhodné si o Vašich problémech pohovořit s přímým nadřízeným, popř. s vedením. Jak však vyplývá z Vašeho dotazu, nejedná se o přínosnou a úspěšnou cestu.

K řešení se nabízí i právní cesta, ovšem, zde Vás musíme upozornit na celou řadu úskalí a především obtížnou průkaznost Vašeho tvrzení (vždy platí zásada, podle které musí v případném sporu u soudu prokazovat skutečnosti ten, kdo tvrdí porušení svých práv – byť v případě diskriminace a nerovného zacházení je důkazní břemeno silně spojeno i s druhou stranou).

Zákoník práce přikazuje ve svých ustanovení zaměstnavateli vytvářet zaměstnancům vhodné pracovní podmínky a současně zamezit jakékoliv formě diskriminace a nerovného zacházení. Šikana na pracovišti, často způsobená právě nerovným zacházením a diskriminací, vhodné pracovní prostředí nevytváří. Problematické však je jakoukoliv formu šikany právně prokázat. Bránit se fakticky lze jen proti jednotlivým projevům šikany (tj. kdy např. dochází k jednoznačnému a prokazatelnému rozdílnému zacházení se zaměstnanci – různé odměny za práci; odlišné požadavky k výkonu stejné práce a odlišná kritéria pro hodnocení; a pod.). V takovém případě je možné se na základě zákoníku práce, resp. zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), domáhat odstranění diskriminačního chování a případně i náhrady majetkové škody a nemajetkové újmy, které Vám takto vzniknou.

Bohužel, znovu opakujeme, není jednoduché šikanu na pracovišti prokázat. Pokud nemáte dostatečný počet relevantní důkazů, které by svědčily, popř. alespoň s vysokou pravděpodobností ukazovaly, že na pracovišti dochází k šikaně, bude Váš právní boj s největší mírou pravděpodobnosti neúspěšný.

Chcete-li se však aktivně bránit, pak doporučujeme obrátit se na právního zástupce, kterému vylíčíte veškeré skutečnosti.

V souvislosti s šikanou a nerovným zacházením a je možné se obrátit i na Inspektorát práce. Inspektorát práce však nemůže rozhodovat o právech a povinnostech zaměstnance a zaměstnavatele, ale pouze kontrolovat a pokutovat zaměstnavatele za porušení pracovních podmínek a povinností. Můžete tedy dát podnět na příslušnou pobočku inspektorátu práce na porušování povinností na úseku rovného zacházení (zaměstnavatel pak může dostat od Inspekce práce pokutu až do výše 1 000 000 Kč).

Nejčastějším a bohužel i nejefektivnějším řešením je, z pohledu šikanovaného zaměstnance, pracovní místo opustit a z práce odejít (na základě výpovědi, popř. dohodou).

Zpět na seznam zodpovězených dotazů