ODPOVĚĎ:

Rozvržení pracovní doby a způsob jeho uplatnění leží zcela v dispozici zaměstnavatele. Zaměstnavatel může zavést vnitřním předpisem pružné rozvržení pracovní doby (tak, jak plyne z popisovaného případu).

Zaměstnanec má povinnost být v pracovní dobu na pracovišti a vykonávat práci, popř. být připraven k výkonu práce na pokyn zaměstnavatele. Pracovištěm není možno rozumět místo výkonu práce, ale blíže určené místo, na kterém zaměstnanec přímo práci vykonává (má-li úředník v úřední den a úřední hodiny pracovat např. v přímém kontaktu s lidmi, bude pracoviště rozuměna kancelář, ve které má být k dispozici apod.). Běžně lze pracovištěm rozumět prostor, na kterém je zaměstnanec povinen podrobovat se pokynům zaměstnavatele).

Zaměstnavatel je povinen evidovat zaměstnancovu pracovní dobu. Zaměstnanec se na plnění povinnosti zaměstnavatele může spolupodílet, např. vyplňováním výkazů práce apod..

Evidenční systémy, které zaměstnavatelé používají, fakticky slouží k evidování přítomnosti, popř. nepřítomnosti zaměstnance v práci. Nelze je ztotožňovat s evidencí pracovní doby.

Postup evidence pracovní doby, resp. evidence přítomnosti zaměstnance v práci, způsobem, kdy by zaměstnavatel z evidované přítomnosti zaměstnance v práci odečítal pravidelně byť jen pět minut s odkazem na úklid pracoviště apod., a tím dovozoval fakticky odpracovanou dobu, neodpovídá právnímu řádu České republiky.

Vzhledem k tomu, že neznáme veškeré okolnosti případu, a vzhledem k možnosti individuálního posouzení situace (nejen za účelem kvalitního a úplného zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, resp., které jste členem, a která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. bude nápomocna při sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů