ODPOVĚĎ

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v § 2 odst. 2 stanoví, že „závislá práce musí být vykonávána ……na náklady a odpovědnost zaměstnavatele“. Dle § 151 zákoníku práce je pak zaměstnavatel „povinen poskytnout zaměstnanci- není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak], náhradu výdajů, které mu vzniknou v souvislosti s výkonem práce…“

V zákoníku práce je úprava home office obsažena v § 317. Ani po loňské novela zákoníku práce nedošlo k podrobnější úpravě nákladů. Mnozí zaměstnavatele nic nehradí s odůvodněním, že se jedná o benefit. Nutno však v praxi podotknout, že zaměstnanci toto tolerovali, protože sami považovali home office za jistý druh benefitu. Tento názor se ovšem s ohledem na dobu Covidovou mění. Je pravdou, že mnozí zaměstnavatelé dávají též podepisovat zaměstnancům prohlášení, že zaměstnanec nenárokuje jakoukoli kompenzaci za opotřebení pomůcek (např. počítač, tiskárny, nábytek), ale též za spotřební materiál či energie a další média (internet, elektrická energie, papíry, voda, toner do tiskárny, mobilní telefon apod.). Takový postup je ovšem jednoznačně v rozporu se zákoníkem práce.

Je pravdou, že pokud zaměstnavatel náklady správně kompenzuje, bývá v praxi často obtížné jejich vyčíslení. Pokud zaměstnanec využívá k výkonu práce například vlastní počítač, mohou mít počítače různou pořizovací hodnotu a též kompenzace za jejich opotřebení může být různá. Totéž platí, pokud jde o ceny energií, ceny internetového připojení apod. Pokud se zaměstnavatel rozhodne kompenzovat náklady paušální částkou, je zřejmé, že některý zaměstnanec musí být finančně zvýhodněn oproti jiným zaměstnancům. Pokud se zaměstnavatel rozhodne kompenzovat náklady ve vyšší částce než skutečně zaměstnancem vynaložené, nemusí tyto výdaje uznat finanční úřad, protože nekryjí skutečné výdaje zaměstnance, pokud budou náklady nižší, může to být naopak rizikové v případě kontroly ze strany inspektorátu práce.

Každopádně tedy máte nárok na náhradu nákladů a měla byste se na způsobu jejich výpočtu dohodnout. Z Vaší strany by bylo vhodné si připravit, doklady, které prokazují jejich vznik.

Autor: Monika Emanuelová