Odpověď:

Problematika určování a čerpání dovolené, zejména pak v měnících se pracovních režimech (změny v rozvrhu směn, délce úvazku apod.) není jednoduchou agendou a přináší mnohá úskalí. Pro zodpovězení otázky je často třeba důkladného seznámení se s celým případem a dalšími okolnostmi (např. stanoveným rozvrhem pracovní doby, či určeného plánu čerpání dovolené za kalendářní rok). Na položený dotaz proto můžeme odpovědět pouze obecným nezávazným stanoviskem.

Dovolená za kalendářní rok, popř. její poměrná část, je specifickou dobou odpočinku zaměstnance, kterou zákoník práce garantuje každému zaměstnanci, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá alespoň 60 směn. Pakliže Vám na dovolenou vznikl nárok, pak ve Vámi uváděné minimální zákonné výměře 4 týdnů, plus pravděpodobně jeden týden navíc. Zde se naskýtá jedna z nejasností pro úplnou odpověď – oněch 5 dní navíc vyplývá z vnitřního předpisu zaměstnavatele, kde máte stanoveno výslovně 5 dní, nebo jeden týden?

Určování čerpání dovolené náleží zásadně zaměstnavateli. Dle zákoníku práce se výměra dovolené a její čerpání určuje v týdnech, nikolivěk dnech, popř. hodinách. Současná legislativa nepočítá s dělením dovolené na kratší úseky, než týden (i z tohoto důvodu má dojít v budoucnu k novelizaci – v současné podobě je přepočet poměrně komplikovaný a ne vždy spravedlivý).

Týdnem zákoník práce rozumí 7 po sobě jdoucích kalendářních dní. Zaměstnavatel by Vám měl určovat směny podle rozvrhu pracovní doby – směn, který je stanovený dlouhodobě předem (s jeho změnou musíte být seznámeni min. 14 dní předem), a to v týdnech, a stejně tak by měl určovat čerpání dovolené podle předem určeného plánu čerpání dovolené (na celý rok), rovněž v týdnech. Pokud pracujete ve Vámi avizovaném pravidelném režimu, pak na každý pracovní týden (7 po sobě jdoucích dní, na které se rozvrhu stanovená týdenní pracovní doba) spadají v průměru necelé 4 dny dovolené (díky vyrovnávacímu období dojde v některých týdnech k 3dennímu pracovnímu týdnu, zatímco v některých k plně 4 dennímu – jde o otázku rozvrhování pracovní doby, která je poměrně široká a nad rámec rozsahu možné odpovědi).

Pokud máte u zaměstnavatele stanovený nárok na dovolenou ve dnech, pak by Vám mělo náležet (s ohledem na přepočtený postup, kdy máte nárok ze zákona na 4 týdny dovolené, tj. ve Vašem případě necelých 16 dní, plus nárok daný zaměstnavatelem) celkově asi 21 dní. Máte-li smluvně, či vnitřním předpisem garantováno, že Vám náleží 25 dní dovolené za kalendářní rok, pak Vám zaměstnavatel, oproti zákonnému nároku, garantuje více dovolené, než sám pravděpodobně zamýšlel.

Jedním dnem čerpání dovolené by měla být rozuměna jedna směna. Směna je část týdenní pracovní doby, kterou zaměstnavatel rozvrhuje na jeden den, tj. v jednom dni v zásadě prakticky nemůžete mít za sebou určené dvě směny (způsobem, který uvádíte – zde se jedná o jednu směnu). Zaměstnavatel tedy nemůže z Vašeho nároku na dovolenou za jeden odpracovaný den odečítá dvojnásobný počet “směnné” výměry dovolené.

Vzhledem k složitosti otázky (nejen na její kvalitní a úplné zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů