ODPOVĚĎ: 

Vaše situace není nijak neobvyklá. Platí, že tuto situaci bude muset především posoudit firma, jejímž budete zaměstnancem. V ČR jí vzniknou povinnosti vztahující se k zaměstnávání osob na území ČR a tato firma si bude muset zvolit způsob, jakým tyto povinnosti bude plnit – odvod pojistného, odvod zálohy na daň, vznik plátcovy pokladny nebo stálé provozovny, popř. založení pobočky v ČR. Pro Vás obecně platí, že pojistné na zdravotní a sociální pojištění je placeno ve státě, ve kterém činnost skutečně vykonáváte. Vzhledem k tomu, že budete činnost vykonávat v ČR a nadále tady budete žít, takže i pro účely daně z příjmů fyzických osob zůstanete daňovým rezidentem ČR a daň z příjmů byste tedy měl odvádět také v ČR.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“) stanoví dvě podmínky, při jejichž splnění se poplatník stane českým daňovým rezidentem, a sice:

  • bydliště na území České republiky („ČR“) a / nebo
  • obvyklý pobyt v ČR, tj. poplatník stráví v ČR více než 183 dní.

Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém stanoví, že poměry z pracovní smlouvy se řídí právem místa, kde pracovník vykonává práci. Účastníci (cizí firma a zaměstnanec) se mohou dohodnout na použití práva jiné země. Ovšem musí to být komplexní dohoda směřující nejen k uplatnění pracovněprávních vztahů jako celku, ale i na zbývající odvětví práva zvolené země.

Pokud budete věci vyřizovat vy, obraťte se na přímo na Českou správu sociálního zabezpečení a Vaši zdravotní pojišťovnu, kde Vám vydají příslušné tiskopisy pro tuto situaci. Je-li zahraniční právnická osoba zaměstnavatelem, který nemá na území ČR sídlo útvaru, který vede evidenci mezd, byla určena jako místně příslušná PSSZ, Praha 8, Trojská 1997.

Zasílám rovněž užitečné odkazy:

http://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/recognition-of-professional-qualifications/index_cs.htm?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=MC 

https://portal.mpsv.cz/eures/prace 

https://portal.mpsv.cz/eures/odkazy