Sociální dialog

Práce na černo

Poradna
Sdílet článek:

Práce na černo

Může pracovat někdo bez pracovní smlouvy s tím, že je placen z peněz, které někdo podniku daroval? Bylo mi řečeno, že ty peníze už jsou jednou zdaněné, takže pracovat může.

Odpověď:

Podle § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění se nelegální prací (tj. prací na černo) rozumí:

„e) nelegální prací,

1. výkon závislé práce81) fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah82), nebo

2. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle tohoto zákona vyžadováno, nebo v rozporu s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta") vydaným podle zvláštního právního předpisu9a), nebo v rozporu s modrou kartou; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle § 41 odst. 1 písm. c) zákoníku práce,

3. pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno3),".

Co se rozumí závislou prací, je definováno v § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění takto:

㤠2

(1) Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

(2) Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě."

V § 3 zákoníku práce se výslovně stanoví, že:

㤠3

Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, není-li upravena zvláštními právními předpisy2). Základními pracovněprávními vztahy jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr."

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pro posouzení co je a co není nelegální prací (tj. prací na černo), není rozhodující, z jakých zdrojů zaměstnavatele je výkon takové práce hrazen.

I kdyby tedy zaměstnavatel hodlal hradit výkon práce, která by splňovala znaky závislé práce tak, jak jsou popsány shora, z prostředků, které obdržel od jiné právnické nebo fyzické osoby darem, byl by povinen uzavřít se zaměstnancem některý z shora uvedených pracovněprávních vztahů, a to v souladu se zákoníkem práce a následně postupovat podle tohoto zákona s tím, že pochopitelně mzda či odměna za výkon takové práce by podléhala dani z příjmu a při splnění zákonných podmínek i hrazení pojistného na zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Pokud by zaměstnavatel se zaměstnancem neuzavřel některý ze základních pracovněprávních vztahů s tím, že by pro něho zaměstnanec vykonával práci, která splňuje znaky závislé práce tak, jak jsou popsány shora, a zaměstnavatel mu vyplácel odměnu za výkon takové práce, nepochybně by se jednalo o nelegální práci.

Za umožnění výkonu závislé práce bez doložení základního pracovněprávního vztahu (práce na černo) hrozí právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě (zaměstnavateli) podle § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění pokuta ve výši nejméně 250.000 Kč a fyzické osobě (zaměstnanci), která není schopna při výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele doložit existenci smlouvy zakládající pracovněprávní vztah nebo výkon práce na základě jiné smlouvy, např. o dodávce prací na základě živnostenského oprávnění, hrozí za nepředložení podle § 132 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění pokuta ve výši až 10.000 Kč.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?