Odpověď:

Povinnosti dočasně práce neschopného zaměstnance stanoví jednak § 192 odst. 6 zákoníku práce a jednak § 56 a 64 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění, v platném znění.

Podle zákoníku práce je práce neschopný zaměstnanec povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování stanoveného režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem, tj. zákonem o nemocenském pojištění, zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.

Uvedený zákon o nemocenském pojištění pak ukládá práce neschopnému zaměstnanci vůči zaměstnavateli tyto povinnosti:

  • předat neprodleně zaměstnavateli rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti (karantény), potvrzení o době jejího trvání a rozhodnutí o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a informovat zaměstnavatele předem o změně místa pobytu v době období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti,
  • umožnit zaměstnavateli v době prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti kontrolu dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a poskytnout nezbytnou součinnost k provedení této kontroly, zejména označit potřebnými údaji místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti tak, aby bylo možné tuto kontrolu provést; při této kontrole je dočasně práce neschopný pojištěnec povinen prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
  • oznámit zaměstnavateli, který kontrolu provedl, důvody své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, a to nejpozději v pracovní den následující po dni této kontroly, popřípadě po dni, kdy se o ní dozvěděl.

Povinnost práce neschopného zaměstnance poskytnout součinnost k provedení kontroly v sobě podle našeho názoru zahrnuje i povinnost informovat zaměstnavatele o předem známých termínech kontroly u ošetřujícího lékaře, případně termínech rehabilitace a povolených vycházkách. Uvedené si je pak zaměstnavatel oprávněn ověřit u ošetřujícího lékaře.

Poskytnutím uvedených informací předem lze totiž zabránit zbytečným kontrolám v době, kdy je zřejmé, že práceneschopný zaměstnanec se oprávněně zdržuje mimo místo pobytu v době pracovní neschopnosti.

poradna@socialnidialog.cz 

Zpět na seznam zodpovězených dotazů