ODPOVĚĎ:

zaměstnavatel může zaměstnanci rozvrhnout pracovní dobu tak, že bude požadovat, aby zaměstnanec odpracoval po sobě 5 dvanáctihodinových směn. Uvedené je ale možné pouze za předpokladu, že půjde o nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, tj. že délka pracovní doby v jednotlivých týdnech se bude lišit a ve srovnávacím období bude pracovní doba rozvržena tak, aby v průměru činila nejvýše stanovenou týdenní pracovní dobu. Není tedy možné rozvrhnout za sebou do dvanáctihodinových směn dle Vašeho popisu bez porušení zákona č. 262/2006 sb., zákoníku práce.

Cituji ze stránek SUIP http://www.suip.cz/otazky-a-odpovedi/pracovnepravni-vztahy/pracovni-doba-a-doba-odpocinku/nepretrzity-odpocinek-v-tydnu/

„Doba nepřetržitého odpočinku v týdnu má činit nejméně 35 hodin. Zákoník práce připouští snížení nepřetržitého odpočinku v týdnu, nejméně na 24 hodin . Jde o případy zaměstnání v nepřetržitých provozech, při nerovnoměrně rozvržené pracovní době, při práci přesčas, v zemědělství, ve veřejném stravování, kulturních zařízeních, telekomunikačních a poštovních službách, ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb a u technologických procesů, které nemůžou být přerušeny. Pokud zaměstnavatel rozvrhne pracovní dobu tak, že doba nepřetržitého odpočinku je z výše uvedených důvodů zkrácena pod limit 35 hodin až do limitu 24 hodin, poskytne se zaměstnancům nepřetržitý odpočinek v týdnu tak, aby za období dvou týdnu činila délka odpočinku celkem alespoň 70 hodin. Tj. např. 24 hodin + 35 hodin + 11 hodin (zkrácený odpočinek v předcházejícím odpočinku) = 70 hodin.“

Doporučuji Vám se přímo obrátit na http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/kompetence-organu-inspekce-prace/ . Cituji: „Orgány inspekce práce přijímají podněty , kterými občané upozorňují na porušování povinností zaměstnavatelů, spadajících do jejich kontrolní působnosti. Na základě podnětu je pak u zaměstnavatele provedena kontrola příslušným oblastním inspektorátem práce. Předmětem této kontroly je především dodržování právních předpisů v oblasti, na kterou podnět upozorňuje. Kontrolní činností zjišťujeme, zda zaměstnavatel dodržuje pracovněprávní předpisy. Při zjištění porušení zákona ukládáme nápravná opatření s termínem k jejich odstranění. Za zjištěná porušení můžeme zaměstnavateli ukládat pokuty.“