Sociální dialog

Podání výpovědi v pracovní neschopnosti

Poradna
Sdílet článek:

Podání výpovědi v pracovní neschopnosti

Ráda bych se zeptala, jestli mohu dát výpoveď zaměstnavateli, když jsem v pracovní neschopnosti?

Odpověď:

Zaměstnanec může zaměstnavateli dát výpověď z pracovního poměru z jakéhokoliv důvodu nebo i bez uvedení důvodu, a to kdykoliv za trvání pracovního poměru.
 
Pracovní neschopnost zaměstnance nebrání tomu, aby zaměstnanec mohl doručit zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru a ani tomu, aby na základě výpovědi zaměstnance jeho pracovní poměr skončil v době jeho pracovní neschopnosti.
 
Pracovní neschopnost zaměstnance totiž brání pouze tomu, aby ve vymezených případech dal zaměstnavatel platně výpověď zaměstnanci, respektive tomu, aby pracovní poměr zaměstnance skončil na základě výpovědi zaměstnavatele v době pracovní neschopnosti zaměstnance.
 
Uvedené vyplývá z § 53 a 54 zákoníku práce, kde se stanoví:
 
Zákaz výpovědi dané zaměstnavatelem
 
§ 53
 
(1) Zakazuje se dát zaměstnanci výpověď v ochranné době, to je
 
a) v době, kdy je zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným, pokud si tuto neschopnost úmyslně nepřivodil nebo nevznikla-li tato neschopnost jako bezprostřední následek opilosti zaměstnance nebo zneužití návykových látek, a v době od podání návrhu na ústavní ošetřování nebo od nástupu lázeňského léčení až do dne jejich ukončení; při onemocnění tuberkulózou se tato ochranná doba prodlužuje o 6 měsíců po propuštění z ústavního ošetřování,
 
b) při výkonu vojenského cvičení nebo výjimečného vojenského cvičení ode dne, kdy byl zaměstnanci doručen povolávací rozkaz, po dobu výkonu těchto cvičení, až do uplynutí 2 týdnů po jeho propuštění z těchto cvičení,
 
c) v době, kdy je zaměstnanec dlouhodobě plně uvolněn pro výkon veřejné funkce,
 
d) v době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou,
 
e) v době, kdy je zaměstnanec, který pracuje v noci, uznán na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb dočasně nezpůsobilým pro noční práci.
 
(2) Byla-li dána zaměstnanci výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává; pracovní poměr skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže zaměstnanec sdělí zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrvá.
 
§ 54
 
Zákaz výpovědi podle § 53 se nevztahuje na výpověď danou zaměstnanci
 
a) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. a) a b); to neplatí v případě organizačních změn uvedených v § 52 písm. b), jestliže se zaměstnavatel přemísťuje v mezích místa (míst) výkonu práce, ve kterých má být práce podle pracovní smlouvy vykonávána,
 
b) pro organizační změny uvedené v § 52 písm. b); to neplatí v případě těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, která čerpá mateřskou dovolenou, nebo zaměstnance v době, kdy čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou,
 
c) z důvodu, pro který může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejde o zaměstnankyni na mateřské dovolené nebo o zaměstnance v době čerpání rodičovské dovolené do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou; byla-li dána zaměstnankyni nebo zaměstnanci z tohoto důvodu výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou),
 
d) pro jiné porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci [§ 52 písm. g)] nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v § 301a zvlášť hrubým způsobem [§ 52 písm. h)]; to neplatí, jde-li o těhotnou zaměstnankyni, zaměstnankyni čerpající mateřskou dovolenou, nebo o zaměstnance anebo zaměstnankyni, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
 
Ze shora uvedeného je zřejmé, že pracovní neschopnost zaměstnance nemá vliv na jiné případy skončení pracovního poměru s výjimkou skončení pracovního poměru zaměstnavatelem ve zkušební době, a to pouze v prvních 14 kalendářních dnech trvání pracovní neschopnosti (§ 66 odst. 1 zákoníku práce).
 
Tazatelce tedy nic nebrání, aby v době své pracovní neschopnosti doručila zaměstnavateli výpověď z pracovního poměru.
 

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?