Sociální dialog

Přivýdělek uchazečů o zaměstnání a podpora při rekvalifikaci

Poradna
Sdílet článek:

Přivýdělek uchazečů o zaměstnání a podpora při rekvalifikaci

Jsem v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce. Mohu si přivydělávat, a to i při rekvalifikaci?

Odpověď:

Podmínky tzv. přivýdělku v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání upravuje § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění (dále jen zákon o zaměstnanosti) takto:

§ 25

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají.“

V § 25 odst. 5 zákona o zaměstnanosti jsou pak stanoveny další podmínky pro to, aby zaměstnání shora popsaného rozsahu nebránilo zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání takto:

§ 25

(5) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je, že výkon činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro poskytování součinnosti krajské pobočce úřadu práce při zprostředkování vhodného zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.“

Případy, kdy se podpora v nezaměstnanosti neposkytuje i když jsou jinak splněny podmínky nároku na tuto podporu upravuje § 44 odst. 3 zákona o zaměstnanosti takto:

§ 44

(3) Uchazeči o zaměstnání se neposkytuje podpora v nezaměstnanosti po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává některou z činností podle § 25 odst. 3, a po dobu, po kterou je mu poskytována podpora při rekvalifikaci.“

Ze shora uvedeného vyplývá, že označit příjem z nekolidujícího zaměstnání (zaměstnání uvedeného shora v § 25 odst. 3 a splňující podmínky § 25 odst. 5) jako přivýdělek, není přesné, neboť trvá-li vztah, z něhož jsou výdělek nebo odměna dosahovány, neposkytuje se podpora v nezaměstnanosti. Vyloučen je také souběh podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

Zákon o zaměstnanosti výslovně nestanoví, že by výkon nekolidujícího zaměstnání jakkoliv ovlivnil možnost rekvalifikace. Je však třeba si uvědomit, že účast uchazeče o zaměstnání na rekvalifikaci zabezpečované krajskou pobočkou úřadu práce je na rozhodnutí tohoto úřadu. Bližší podmínky takové rekvalifikace jsou upraveny v § 109 zákona o zaměstnanosti. Pouze při účasti na takové rekvalifikaci totiž uchazeči o zaměstnání, který není poživatelem starobního důchodu, náleží podpora při rekvalifikaci. Uvedené vyplývá z § 40, který zní:

§ 40

(1) Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované krajskou pobočkou úřadu práce (§ 109) a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

(2) O podpoře při rekvalifikaci rozhodne krajská pobočka úřadu práce.

(3) Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace, s výjimkou dob uvedených v § 44 odst. 1.“

Dobami uvedenými v § 44 odst. 1 zákona o zaměstnanosti jsou doby:

a) poskytování starobního důchodu,

b) poskytování dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání podle § 25 odst. 6,

c) vazby.“

Při rekvalifikaci, kterou si v souladu s § 109a zákona o zaměstnanosti zajistí sám uchazeč o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti nenáleží.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?