Sociální dialog

Přihlášení se na Úřadu práce mimo místo trvalého bydliště

Poradna
Sdílet článek:

Přihlášení se na Úřadu práce mimo místo trvalého bydliště

Je možné se přihlásit na Úřad práce mimo trvalé bydliště v přechodném bydlišti?

Odpověď:

Přihlásit se na Úřadu práce je možné jako zájemce o zaměstnání nebo jako uchazeč o zaměstnání. S vedením v evidenci zájemců o zaměstnání však nejsou spojena stejná práva jako s vedením v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Pokud se tazatel chce na Úřadu práce přihlásit jako zájemce o zaměstnání, může tak učinit na kterékoliv krajské pobočce Úřadu práce. Uvedené vyplývá z § 22 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění

㤠22

Zájemce o zaměstnání

(1) Zájemcem o zaměstnání je fyzická osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kteroukoliv krajskou pobočku Úřadu práce na území České republiky. Zájemci o zaměstnání krajská pobočka Úřadu práce zprostředkovává vhodné zaměstnání a může mu zabezpečit rekvalifikaci.

(2) Zájemce o zaměstnání je na základě písemné žádosti zařazen a veden v evidenci zájemců o zaměstnání.

(3) Krajská pobočka Úřadu práce ukončí vedení v evidenci zájemců o zaměstnání na základě žádosti zájemce o zaměstnání nebo v případě, že zájemce o zaměstnání neposkytuje krajské pobočce Úřadu práce při zprostředkování zaměstnání potřebnou součinnost nebo ji maří. Krajská pobočka Úřadu práce je povinna po ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání údaje týkající se jeho osoby zablokovat do doby, než nastanou nové důvody pro jejich další zpracování."

Pokud se tazatel chce na Úřadu práce přihlásit jako uchazeč o zaměstnání, může tak učinit pouze na krajské pobočce Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště. Uvedené vyplývá z § 24 shora uvedeného zákona.

㤠24

Uchazečem o zaměstnání je fyzická osoba, která osobně požádá o zprostředkování vhodného zaměstnání krajskou pobočku Úřadu práce, v jejímž územním obvodu má bydliště, a při splnění zákonem stanovených podmínek je krajskou pobočkou Úřadu práce zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání."

Bydlištěm se přitom podle § 5 písm. b) shora uvedeného zákona rozumí, pokud jde o státního občana České republiky, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky.

Podle § 28 odst. 1 shora uvedeného zákona může uchazeč o zaměstnání požádat krajskou pobočku Úřadu práce, která jej s ohledem na místo trvalého pobytu zaevidovala jako uchazeče o zaměstnání o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů zdržuje.

㤠28

(1) Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce (§ 24) o zprostředkování zaměstnání krajskou pobočkou Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje. Dohodnou-li se krajské pobočky Úřadu práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona krajská pobočka Úřadu práce, v jejímž územním obvodu se uchazeč o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se krajské pobočky Úřadu práce nedohodnou, generální ředitelství Úřadu práce určí, která krajská pobočka Úřadu práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti podle tohoto zákona."

Vážnými důvody se pro účely shora uvedeného zákona rozumí důvody uvedené v § 5 písm. c) tohoto zákona

㤠5

Vymezení některých pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

c) vážnými důvody důvody spočívající v

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost)3a), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,

3. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

4. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,

5. okamžitém zrušení pracovního poměru zaměstnancem podle § 56 zákoníku práce,
6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s Úřadem práce - krajskou pobočkou Úřadu práce a pobočkou Úřadu práce pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka Úřadu práce") při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech, například etických, mravních či náboženských, nebo důvodech hodných zvláštního zřetele,".

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?