ODPOVĚĎ:

Zákoník práce nestanoví přesné časové vymezení (na hodiny, minuty), kdy má zaměstnanec zaměstnavatele na svoji absenci upozornit. Z ust. § 206 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, vyplývá povinnost zaměstnance požádat zaměstnavatele o volno předem (pakliže mu je známo, že se bude jednat o situaci, kdy se nebude moc dostavit do zaměstnání – např. plánované vyšetření u lékaře). Jinak je zaměstnanec povinen uvědomit zaměstnavatele o překážce a o předpokládané době jejího trvání bez zbytečného průtahu.

Podmínka bez zbytečného průtahu lze vyložit i tak, že by měl zaměstnanec zaměstnavatele informovat neprodleně. Ono neprodleně je třeba vždy hodnotit v kontextu dané situace, především však s ohledem na možnosti, které zaměstnanci k splnění povinnosti svědčí (např., má-li mobilní telefon a číslo do zaměstnání a pod.). Pojmový obsah podmínky bez zbytečného průtahu nelze tedy absolutně kategorizovat.

Vzhledem k tomu, že neznáme veškeré okolnosti případu, a vzhledem možnosti individuálního posouzení situace (nejen za účelem kvalitního a úplného zodpovězení, ale taktéž možnosti Vám odpověď důsledně vysvětlit) Vám doporučujeme obrátit se na odborovou organizaci, jež ve Vašem podniku působí, která Vám následně poskytne bezplatnou právní pomoc a úplné vysvětlení situace, popř. bude nápomocna při sjednání nápravy.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů