Sociální dialog

OSVČ a evidence na Úřadu práce

Poradna
Sdílet článek:

OSVČ a evidence na Úřadu práce

Jsem OSVČ a moje činnost je přes léto minimální. Můžu si přivydělat ve svém podnikání, kdybych se zaregistrovala na ÚP? Nepočítám s tím, že bych brala podporu v nezaměstnanosti.

Odpověď:

Platná právní úprava neumožňuje, aby osoba samostatně výdělečně činná byla zaevidována jako uchazeč o zaměstnání na Úřadu práce. Uvedené vyplývá z § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění.

㤠25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není

b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového pojištění podle zvláštního právního předpisu27) považuje za osobu samostatně výdělečně činnou,".

V době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání lze dosahovat přivýdělku ve výši maximálně poloviny měsíční minimální mzdy, tj. v současné době 4.250 Kč měsíčně. Jedná se ale pouze o případy, kdy je takový výdělek dosahován z výkonu práce na základě pracovního nebo služebního poměru nebo na základě činnosti z dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Uvedené vyplývá z § 25 odst. 3 shora citovaného zákona.

㤠25

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen krajské pobočce Úřadu práce výkon této činnosti bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny oznámit při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti, a ve lhůtě stanovené krajskou pobočkou Úřadu práce dokládat výši měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny) sčítají."

Ze shora uvedeného je zřejmé, že pokud chce být tazatel veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, nemůže být současně osobou samostatně výdělečně činnou, tj. musel by takovou činnost ukončit. Pokud by v době vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost zahájil, byl by to důvod pro ukončení jeho vedení v této evidence.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?