ODPOVĚD:

z Vašeho dotazu není patrné, o jakou škodu se jedná. K přesnější odpovědi je třeba více informací. Zda se tedy jedná o schodek nebo o zničené zařízení zaměstnavatele, „zmetek “ či ztrátu svěřeného předmětu. Základní pravidla naleznete v odcitovaných odstavcích zákona č. 262/2006 Sb.,zákoníku práce. Jestliže, nemáte se zaměstnancem sepsánu ani dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty ani dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, tak náhrada škody způsobená z nedbalosti u Vás nesmí přesáhnout částku rovnající se čtyřapůlnásobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým jste způsobil škodu. Toto omezení (čtyřapůlnásobku) by neplatilo, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Cituji ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce

„ § 250

(1) Zaměstnanec je povinen nahradit zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

(2) Byla-li škoda způsobena také porušením povinností ze strany zaměstnavatele, povinnost zaměstnance nahradit škodu se poměrně omezí.

(3) Zaměstnavatel je povinen prokázat zavinění zaměstnance, s výjimkou případů uvedených v § 252 a 255.

Rozsah a způsob náhrady škody

§ 257

(1) Zaměstnanec, který má povinnost nahradit škodu podle § 250, je povinen nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu, a to v penězích, jestliže neodčiní škodu uvedením v předešlý stav.

(2) Výše požadované náhrady škody způsobené z nedbalosti nesmí přesáhnout u jednotlivého zaměstnance částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu. Toto omezení neplatí, byla-li škoda způsobena úmyslně, v opilosti, nebo po zneužití jiných návykových látek.

Schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat

§ 252

(1) Byla-li se zaměstnancem uzavřena dohoda o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dále jen „dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty“), za které se považují hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu, s nimiž má zaměstnanec možnost osobně disponovat po celou dobu, po kterou mu byly svěřeny, je povinen nahradit zaměstnavateli schodek vzniklý na těchto hodnotách.

Ztráta svěřených věcí

§ 255

(1) Zaměstnanec je povinen nahradit škodu způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

(2) Věc podle odstavce 1, jejíž cena přesahuje 50 000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. “

Zpět na seznam zodpovězených dotazů