ODPOVĚĎ:

patrně se ptáte na podmínky pro odmítnutí vhodného zaměstnání dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Fyzická osoba, která požádá úřad práce o zprostředkování vhodného zaměstnání a je při splnění zákonem stanovených podmínek zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání a které úřad práce poskytuje služby zaměstnanosti, je povinna poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a řídit se pokyny tohoto úřadu, jinak se vystavuje nebezpečí uložení zákonem stanovených sankcí.

Uchazeče o zaměstnání úřad práce z evidence uchazečů o zaměstnání vyřadí, jestliže bez vážných důvodů odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání (tj. takového zaměstnání, které zakládá povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jehož délka pracovní doby činí nejméně 80 % stanovené týdenní pracovní doby, které je sjednáno na dobu neurčitou, nebo na dobu určitou delší než 3 měsíce a které odpovídá jeho zdravotní způsobilosti a pokud možno jeho kvalifikaci, schopnostem, dosavadní délce doby zaměstnání, možnosti ubytování a dopravní dosažitelnosti zaměstnání,

Vážnými důvody dle § 5 písm. c zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , se rozumí důvody spočívající v:

1. nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let,

2. nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let,

3. nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby, tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou (§ 24 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění – manželé, příbuzní v řadě přímé, děti uvedené v § 20 odst. 1 téhož zákona, sourozenci, zeť a snacha, a to kteréhokoli z manželů),

4. docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte,

5. místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela,

6. zdravotních důvodech, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání nebo plnit povinnost součinnosti s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání, nebo

7. jiných vážných osobních důvodech,například etických, mravních či náboženských, které uchazeč o zaměstnání doloží a prokáže.

Záleží na úřadu práce, jak posoudí a zváží opodstatněnost a vážnost osobního důvodu, který mu uchazeč o zaměstnání dokládá a prokazuje.