ODPOVĚĎ

v praxi může skutečně nastat situace, kdy zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď pro nadbytečnost, ovšem zaměstnanec si vyhledá novou práci dříve, než uplyne výpovědní doba. V takovém případě zaměstnanec požádá zaměstnavatele o ukončení pracovního poměru dohodou k dřívějšímu datu. Organizační nebo ekonomické důvody na straně zaměstnavatele by však měly být výslovně uvedeny v dohodě o ukončení pracovního poměru, protože pozdější dokazování může být mnohem komplikovanější. Pracovní poměr skončí na základě dohody, dříve podaná výpověď se tím stane právně neúčinnou.

Připomínám výši odstupného podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, jež se vztahuje k ukončení pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti (stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách).

Cituj ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce: “§ 67(1) Zaměstnanci, u něhož dochází k rozvázání pracovního poměru výpovědí danou zaměstnavatelem z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až c) nebo dohodou z týchž důvodů, přísluší od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméněa) jednonásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval méně než 1 rok,b) dvojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 1 rok a méně než 2 roky,c) trojnásobku jeho průměrného výdělku, jestliže jeho pracovní poměr u zaměstnavatele trval alespoň 2 roky,”.