ODPOVĚĎ

podrobně jsem prostudovala instrukce Ministerstva zdravotnictví i Ministerstva práce a sociálních věcí, bohužel o jejich výklad se nelze dostatečně opřít. Fakticky tuto situaci, jak docílit nošení roušek, jak řešit home office s pohledu zákoníku práce neřeší. Poslední relevantnější informace pro zaměstnavatele z Ministerstva práce a sociálních věcí jen pro dokreslení je Proticovidové desatero z listopadu loňského roku, které ovšem neřeší praktickou stránku věci.

Cituji:

„Praha, 4. listopadu 2020

Proticovidové desatero pro zaměstnavatele

1. Zaveďte bezpečné pracovní postupy k omezení expozice vůči onemocnění COVID-19 na pracovišti. Vyhodnoťte rizika a poté zaveďte kontrolní opatření, která primárně eliminují riziko, nebo minimalizují expozici pracovníků. Nejprve začněte s kolektivními opatřeními a v případě potřeby je doplňte o opatření individuální, například osobní ochranné prostředky (OOP).

2. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na výkonu práce mimo pracoviště zaměstnavatele, tj. z jiného místa – například z domova. POZOR! Změnu místa výkonu práce (práci z domova) nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nařídit.

3. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na čerpání dovolené. POZOR! Dobu čerpání dovolené je zaměstnavatel povinen oznámit zaměstnanci písemně alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnancem na kratší době.

4. Můžete se se zaměstnancem dohodnout na dočasném pracovním volnu bez náhrady mzdy nebo platu. POZOR! Toto tzv. „neplacené volno“ nemůže zaměstnavatel zaměstnanci nikdy nařídit.

5. Nebojte se přijímat nové zaměstnance, ale veďte pracovní pohovory na dálku, např. prostřednictvím Skype nebo jiných komunikačních prostředků.

6. Doporučujeme rozdělit zaměstnance do týmů, které se navzájem nepotkávají. Předejdete uzavření celého pracoviště v případě onemocnění či karantény zaměstnanců. Tam, kde je to možné, omezte osobní kontakt mezi zaměstnanci a pro komunikaci a pracovní jednání využívejte moderní komunikační technologie.

7. Upravte pracoviště, místo pro odpočinek a vlastní stravovací zařízení pro dodržení dvoumetrové vzdálenosti mezi zaměstnanci.

8. Využijte programu Antivirus, poskytujete-li svým zaměstnancům náhradu mzdy z důvodu uzavření Vaší provozovny či významného omezení její činnosti.

9. Na pracovišti dbejte používání dezinfekčních prostředků, nošení ochranných pomůcek pro zakrytí nosu a úst ve všech prostorách. Tam, kde je to možné, zajistěte při vstupu do budov měření teploty bezkontaktním teploměrem. Zajistěte častější úklid všech prostor s desinfekcí povrchů, a to včetně zázemí pro zaměstnance, a frekventovaně používaných předmětů.

10. Komunikujte se svými zaměstnanci a poskytujte jim průběžné informace o zaváděných opatřeních.

Společně to zvládneme! “

Současná situace je následující:

Cituji:

„ Vyhlášení nouzového stavu

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů.

Vláda

I. nařizuje ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;

II. ukládá předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.;

členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to před jejich uplatněním.

III. stanoví, že subjekty kritické infrastruktury, mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;

IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;

V. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;

VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. února 2021, v 00:00 hodin a jeho platnost končí uplynutím 14 dnů od nabytí jeho účinnosti.

Stanovuje se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Dále se stanovuje tato povinnost na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. Dále se stanovuje povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest splňujících stanovené technické podmínky ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako prodejny provozovny služeb, pracoviště ambulatní péče zdravotnického zařízení, zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem a zařízení poskytují odlehčovací sociální služby v pobytové formě a ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako mezinárodní letiště. Dále se stanovuje tato povinnost v prostředcích veřejné dopravy a v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti, na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy. Z těchto povinností se stanovují výjimky.

Od 25. února platí povinnost nosit ve vnitřních prostorech chirurgickou roušku, respirátor třídy FFP2 (KN 95) bez výdechového ventilu či jiný ochranný prostředek nosu a úst s filtračním účinkem alespoň 95%. Látkové roušky, šály či šátky nebudou nadále považovány za dostatečnou ochranu

Povinnost mít zakrytá ústa i nos – zejména rouškou, respirátorem nebo šátkem – platí i na pracovišti. “

Co když zaměstnanec tedy roušku ( v současnosti dvě chirurgické roušky, nanoroušku či respirátor ) nosit odmítne?

Jediné, co je za současné situace jasné je, že respirátor nebo další ekvivalentní varianty si má z pohledu mimořádného opatření zajistit zaměstnanec. Nicméně pokud zaměstnavatel chce docílit co nejlepší ochrany nejen zdraví zaměstnanců, ale i svých ekonomických zájmů ( a jeho ekonomická situace mu to umožňuje ) měl by zvážit nákup a distribuci ochranných prostředků, které dle současných poznatků Ministerstva zdravotnictví splňují parametry správné ochrany. Je třeba také průběžně aktualizovat BOZP předpisy, které nakládání s těmito prostředky řeší.

Opora v zákoně – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
§ 106

Práva a povinnosti zaměstnance

(1) Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením; informace musí být pro zaměstnance srozumitelná.

(2) Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

(3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(4) Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Zaměstnanec je povinen:

c) dodržovat právní a ostatní předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž byl řádně seznámen, a řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi zaměstnavatele,

d) dodržovat při práci stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné pracovní prostředky a ochranná zařízení a svévolně je neměnit a nevyřazovat z provozu.

V případě, že povinnost používání roušek byla zaměstnavatelem na pracovišti zavedena v souladu s právními předpisy a riziko, pro které byla zavedena, je stále aktuální (současné mimořádné opatření v nouzové stavu), musí zaměstnanec roušku nosit. Pokud zaměstnanec odmítne, porušuje tím povinnost stanovenou mu zákonem. Z tohoto důvodu je možné se zaměstnancem i ukončit pracovní poměr ukončit, a to s ohledem na závažnost porušení (resp. závažnost ohrožení ostatních zaměstnanců ve vztahu k epidemiologické situaci). Bohužel nejsem schopná předjímat v případném soudním sporu jaká je intenzita porušení ve smyslu § 52 písm g zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zaměstnavatel by ale v každém případě měl zaměstnanci, který odmítne roušku nosit, zabránit vstupu na pracoviště tak, aby zajistil ochranu zdraví ostatních zaměstnanců. Zde tedy je na místě pokyn o KHS a bude se postupovat stejně jako by se jednalo o zaměstnance pod vlivem návykových látek, tudíž si zaměstnavatel musí vyžádat asistenci Policie ČR. pokud se mu zaměstnance nepodaří vykázat.