Sociální dialog

Nevyplacená mzda a odstupné, sociální dávky

Poradna
Sdílet článek:

Nevyplacená mzda a odstupné, sociální dávky

Jak mám postupovat, když mi zaměstnavatel nevyplatil mzdu ani odstupné a nereaguje na mé telefonáty, sms, emaily ani písemné žádosti? Mám nárok na nějaké sociální dávky? Nemám peníze na právníka, na koho se mohu obrátit?

Odpověď:

Právo na odstupné a dlužnou mzdu, které zaměstnavatel nevyplatil v termínu splatnosti, a to ani po upomínce ze strany zaměstnance, může bývalý zaměstnanec uplatnit u soudu, a to v tříleté promlčecí lhůtě.

Pokud zaměstnavatel dluží mzdu více zaměstnancům, je třeba zvážit možnost podání insolvenčního návrhu na zaměstnavatele (viz zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění), a to co nejdříve, neboť v případě, že je na zaměstnavatele podán insolvenční návrh, mohou zaměstnanci uplatnit své nároky na dlužnou mzdu a odstupné u Úřadu práce, a to podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, v platném znění. Uvedené se však týká pouze dlužných mezd za kalendářní měsíc, v němž je insolvenční návrh podán, dlužných mezd za 3 kalendářní měsíce předcházející kalendářnímu měsíci, v němž je insolvenční návrh podán, a 3 kalendářní měsíce následující po kalendářním měsíci, v němž byl insolvenční návrh podán (viz § 3 písm. a) uvedeného zákona).

Pokud by byly splněny podmínky uvedeného zákona a insolvenční návrh na zaměstnavatele byl podán v měsíci únoru 2013, bylo by z titulu dlužných mzdových nároků možné uplatnit dlužnou mzdu za říjen 2012 a dlužné odstupné, neboť jejich splatnost by spadala ještě do měsíce listopadu 2012, tj. třetího kalendářního měsíce před kalendářním měsícem, v němž byl podán insolvenční návrh.

Z dotazu nevyplývá, zda je tazatel evidován jako uchazeč o zaměstnání a zda pobírá podporu v nezaměstnanosti. V této souvislosti upozorňuji, že ačkoliv podpora v nezaměstnanosti obecně nemůže být podle § 44a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění vyplácena po dobu, která je pokryta zákonným odstupným, platí, že pokud zaměstnavatel nevyplatil odstupné v termínu splatnosti, vyplatí Úřad práce uchazeči o zaměstnání, který splňuje podmínky nároku na podporu v nezaměstnanosti, za tuto dobu kompenzaci podle § 44b shora uvedeného zákona.

Pokud jde o bezplatné právní zastoupení, pak je třeba poukázat na to, že odborové organizace poskytují svým členům právní pomoc i zastoupením v řízení před soudy. Se žádostí o bezplatnou právní pomoc je možné se obrátit i na Advokátní komoru.

Právo na sociální dávky podle zákona č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi se skutečně odvozuje od příjmu dosahovaného ve třech kalendářních měsících předcházejících kalendářnímu měsíci, od něhož je dávka požadována, resp. podána žádost o dávku, tj. v případě žádosti o dávku podanou v únoru 2013 podle příjmů dosahovaných v listopadu 2012 až lednu 2013 (§ 10 odst. 2 uvedeného zákona). Platná právní úprava totiž předpokládá, že každý je schopen svou sociální situaci po určitou dobu řešit z vlastních zdrojů.

Pouze dávka mimořádné okamžité pomoci, kterou lze přiznat v úřadem uznané sociální situaci, může být vyplacena bez vazby na příjem dosahovaný v rozhodném období.

poradna@socialnidialog.cz

Zpět na seznam zodpovězených dotazů

Kategorie

Další články

Poradna

Nevíte si rady s nějakým
pracovně-právním
problémem?