ODPOVĚĎ

Dovoluji si citovat z článku JUDr. Ladislava Jouzy  a i Vás na něj v této problematice odkázat:

„Vzniku pracovní smlouvy může předcházet shodný projev vůle účastníků pracovněprávního vztahu pracovní smlouvu uzavřít. Pracovní smlouva může být sjednána jedině na základě právního jednání, které bylo učiněno svobodně, srozumitelně, vážně a určitě. Je-li dohoda o přijetí do zaměstnání uzavřena, pak z ní pro zaměstnavatele i zaměstnance plynou i dohodnuté závazky. Ve většině případů je to povinnost, že zaměstnavatel uzavře s občanem pracovní smlouvu, a tím mu poskytne zaměstnání.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o. z.) smlouvu o smlouvě budoucí (v pracovněprávních vztazích „příslib zaměstnání“) výslovně upravuje v § 1783. Podle ní se jedna ze smluvních stran zavazuje, že po vyzvání v sjednané lhůtě (jinak do jednoho roku) uzavře budoucí smlouvu. Nesplní-li zavázaná strana povinnost uzavřít smlouvu, může oprávněná strana požadovat, aby obsah budoucí smlouvy určil soud. Povinnost k uzavření smlouvy nevzniká, jestliže se změnily okolnosti, z nichž obě strany vycházely a na zavázané straně nelze rozumně požadovat splnění povinnosti k uzavření smlouvy.

Nepoctivé jednání

Dospějí-li strany při jednání o smlouvě tak daleko, že se uzavření smlouvy jeví jako vysoce pravděpodobné, jedná nepoctivě ta strana, která přes důvodné očekávání druhé strany v uzavření smlouvy jednání o uzavření smlouvy ukončí, aniž pro to má spravedlivý důvod (§ 1729 odstavec 12 o. z.) “

Fakticky byste tedy musela vyčíslit škodu, která Vám jednáním budoucího zaměstnavatele vznikla a tu byste musela zažalovat.

Obecně může v souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel požadovat v průběhu jednání před vznikem pracovního poměru pouze ty údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy a s výkonem práce. Je to konkrétně životopis uchazeče s přehledem jeho dosavadních pracovních, studijních a jiných zkušeností a dovedností. Dosažené vzdělání si může nechat prokázat příslušnými doklady. Zaměstnavatel má právo vyžadovat informace o trestní bezúhonnosti zaměstnance (výpis z trestního rejstříku), avšak nejedná se o právo automatické dle § 316 odst. 4 zákoníku práce, ale musí to bezprostředně souviset s výkonem práce, být to požadavek přiměřený nebo tak musí stanovit zákon nebo zvláštní právní předpis.

Co se týká vaší situace, tak zaměstnavatel nesmí automaticky vyžadovat informace o majetkových poměrech zaměstnance, pokud to bezprostředně nesouvisí s výkonem práce, není-li takový požadavek přiměřený nebo když to nestanoví zákon nebo zvláštní právní předpisy. Zaměstnavatel by tudíž musel prokázat, že tato informace je pro něj objektivně nutná, jelikož jinak se dopustil diskriminace.

Dovoluji si v tomto odkázat na naše webové stránky, kde jsme již podobný dotaz zodpovídali.