ODPOVĚĎ:

Vážený tazateli,

praxe, kterou popisujete, je jednoznačně v rozporu s právním řádem České republiky, a tedy, jak správně cítíte, právně nepřípustná. Bohužel se však jedná o běžnou praxi celé řady zaměstnavatelů.

Zmíněný postup zaměstnavatele jednoznačně porušuje zákoník práce např. v ust. § 316 odst. 4, podle kterého zaměstnavatel nesmí vyžadovat od zaměstnance informace, které bezprostředně nesouvisejí s výkonem práce a se základním pracovněprávním vztahem. Nesmí vyžadovat informace zejména o rodinných a majetkových poměrech. Z uvedeného pravidla je sice výjimka, ta ale spočívá v povaze práce. Otázka, která směřuje k majetkových poměrům zaměstnance, bude ospravedlnitelná, pokud bude dán věcný důvod spočívající v povaze práce, která má být vykonávána, a je-li tento požadavek přiměřený.

Ve Vámi popisovaném případě věcný důvod spočívající v povaze práce, s největší pravděpodobností, dohledat nelze (pochopitelně, bylo by třeba hlubšího seznámení s charakterem vykonávané práce a dalšími podmínkami). Danou otázku by tedy zaměstnavatel neměl zaměstnancům pokládat a už vůbec by neměl na základě Vámi nastíněné odpovědi uchazeče o zaměstnání jednat, tj. vyloučit z výběrového řízení jako nevhodného kandidáta.

Pokud jde o ochranu proti uvedenému jednání, pak vězte, že obrana není věru jednoduchá. V první řadě si musíte být vědom nutnosti unést případnou část důkazního břemene při prokazování protiprávního chování zaměstnavatele. Bylo odmítnutí přijetí provedeno písemně se zaznamenáním důvodů (tak, jak je popisujete)? Popř. je možné protizákonný postup zaměstnavatele jinak prokázat? Pokud ne, jsou vyhlídky na úspěch v případném soudním sporu mizivé.

Pochopitelně, pokud se jedná o nerovné zacházení, popř. diskriminaci, můžete se dovolávat svého práva u soudu. Váš brat však bude muset přesvědčivě prokázat, že s ním bylo nerovně zacházeno. Na zaměstnavatele bude prokázání skutečnosti, že se o nerovné zacházení a diskriminaci nejednalo (proto je významné, jestli máte důvod odmítnutí stvrzen písemně). Žaloba by měla předně směřovat na odstranění vadného způsobu chování zaměstnavatele, popř., za specifických okolností, k náhradě nemajetkové újmy v penězích.

Každopádně, byť je právo na Vaší straně, je s ohledem ne obtížnou prokazatelnost nerovného zacházení ze strany zaměstnavatele ne zcela hospodárné, se do právního sporu pouštět.

Pokud máte zájem, závadné chování zaměstnavatele může být podrobeno kontrole Inspekce práce, které zašlete písemný podnět. Ovšem i zde platí, že inspekce může zaměstnavatele sankcionovat až na základě prokazatelného porušení právních předpisů.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů