ODPOVĚĎ

Předpokládám, že jste pracovala patrně na dohodu o provedení práce. Od 29. 7. 2017 je zakázáno si při evidenci na úřadu práce přivydělávat na základě dohody o provedení práce. Je to proto, že DPP zakládá povinnost účasti na sociálním pojištění pouze u výdělku nad 10 000 Kč za měsíc. Dle oficiálního výkladu se MPSV nelíbil vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných, kteří si tímhle způsobem přivydělávají oficiálně nižší částky, ze kterých pak žádné pojištění do státní pokladny neodvádějí. Právě touto změnou se takové lidi snaží motivovat k tomu, aby si našli práci na hlavní pracovní poměr. Pokud jste se pro takovou brigádu rozhodla, měla jste povinnost oznámit to úřadu práce viz. níže. Od úřadu práce jste byla řádně poučena a obávám se, že není žádný důvod, pro který by Vám toto jednání ÚP prominul. V případě, že jste neoprávněně čerpala podporu v nezaměstnanosti, doporučuji Vám domluvit se s ÚP na podmínkách vrácení takto neoprávněně čerpaných finančních prostředků a dalším postupu.

Krajská pobočka Úřadu práce České republiky uchazeče o zaměstnání z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím vyřadí, jestliže:

  • nastala některá ze skutečností bránících zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a uchazeč o zaměstnání nesplní oznamovací povinnost,
  • bez vážných důvodů neoznámí výkon tzv. nekolidujícího zaměstnání při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů důvody, pro které se nedostavil na krajskou pobočku Úřadu práce České republiky ve stanoveném termínu; neoznámí osobně nebo písemně nejpozději do 8 kalendářních dnů další skutečnosti, které mají vliv na zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání,
  • není podle lékařského posudku schopen plnit povinnost součinnosti s krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky při zprostředkování zaměstnání,
  • zrušil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • vykonává nelegální práci.

Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit podporu v nezaměstnanosti nebo její část :

  • bylo-li příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále, popř., že výkon jiných výdělečných činností uvedených v § 25 odst. 1 zákona o zaměstnanosti neskončil,
  • bylo-li krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, s výjimkou invalidního důchodu přiznaného fyzické osobě, která je invalidní ve třetím stupni a je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
  • bylo-li krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky dodatečně zjištěno, že mu byly poskytovány dávky nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském pojištění z titulu výkonu tzv. nekolidujícího zaměstnání nebo krátkodobého zaměstnání,
  • byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v nezaměstnanosti přiznána a poskytována neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost.

Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo její části zaniká uplynutím 5 let ode dne jejího přiznání.