Odpověď:

Rizikovým těhotenstvím rozumí zákon o nemocenském pojištění dočasnou pracovní neschopnost. Předpokládáme, že jste zaměstnaná na základě pracovní smlouvy, popř. dohody o pracovní činnosti, resp. dohody o provedení práce (u kterého dosahujete měsíčního výdělku více jak 10 000 Kč), a že jste tedy účastna nemocenského pojištění (zaměstnavatel za Vás platí pojistné na sociální zabezpečení). Jste-li účastna systému sociálního pojištění, pak splňujete podmínky vzniku nároku na dávku – nemocenskou po dobu, po kterou budete uznána dočasně práce neschopnou, resp. než odejdete na mateřskou dovolenou.

Na pobírání jednou přiznaných dávek – nemocenské nemá vliv případné skončení pracovního poměru. Dávky budete pobírat i na dále, bez ohledu na to, zda pracujete, nebo ne.

Podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství je účast pojištěnce na pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství (tj. jednoduše řečeno, pokud jste byla účastna pojištění – trvání pracovního poměru, popř. jiného základního pracovněprávního vztahu, z kterého docházelo k placení pojistného v posledních dvou letech před dnem, od kterého je možné čerpat peněžitou pomoc v mateřství, alespoň v rozsahu 270 dní – cca 9 měsíců, pak Vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství vzniká).

Peněžitá pomoc v mateřství náleží též, jestliže po zániku pojištění došlo k nástupu na peněžitou pomoc v mateřství v ochranné lhůtě. Ochranná lhůta činí u žen, jejichž pojištění zaniklo v době těhotenství, 180 kalendářních dnů ode dne zániku pojištění, pokud však pojištění trvalo kratší dobu, činí ochranná lhůta jen tolik kalendářních dnů, kolik dnů pojištění trvalo.

Vzhledem k tomu, že se za pojištěnku nepovažuje pouze osoba, které trvá pracovní poměr, ale i ta, které vznikne nárok na dávku v ochranné době, měla by Vám dávka náležet, na základě Vaší žádosti, již od 8. týdne předcházejícího předpokládanému dnu porodu.

Budete-li pobiratelkou dávek ze systému nemocenského pojištění (tj. nemocenské a následně peněžité pomoci v mateřství), pak spadnete v souvislosti se zdravotním pojištěním pod kategorii tzv. stáních pojištěnců. Zdravotní pojištění za Vás proto bude hradit stát.

V každém případě Vám doporučujeme obrátit se na příslušnou pobočku Okresní správy sociálního zabezpečení, kde Vám tamní zaměstnankyně poskytnou komplexní informace, včetně odpovídajících formulářů pro uplatnění Vaší žádosti.

Zpět na seznam zodpovězených dotazů